Jaky byl Social Sales Summit 2019?

,
 • 01. 11. 2019
 • Ve ?tvrtek 10. ?íjna se v kongresové hale Columna v Praze konal Social Sales Summit 2019 a my jsme tam jako tym “socek” nemohli chybět. Program p?edná?ek zněl opravdu zajímavě a tě?ili jsme se, ?e na?erpáme inspiraci od ?pi?ek v oboru v prodeji na sociálních sítích. Mezi p?edná?ejícími se objevili známá jména z úspě?nych firem jako nap?. Ivan Petr?v z Bra?ná?ství Tlusty a spol., Petra Plemlová z unoodesign.cz, Tomá? Mu?ík ze SocialSprinters, David Kolá? a mnoho dal?ích…

  Za?átek akce byl opravdu, opravdu velky. Na závěr p?ikládáme na ukázku video z akce, abyste věděli, o ?em je ?e?! Speciálními efekty se ur?itě ne?et?ilo.

  Ukázka akce na unuo.cz

  První p?edná?ku zahájila Petra Plemlová, p?vodně u?itelka z mate?ské ?koly, která p?ed pěti lety za?ala doma v obyváku ?ít vybavení pro děti. Nyní stojí za úspěchem eshopu unuo.cz a unuodesign. Ta popsala, jak během okurkové sezóny raketově navy?ila obrat.

  Inspirovala se u night shoppingu a pro své zákazníky p?ipravila Hore?ku sobotní noci. Akci dop?edu komunikovala na sociálních sítích, ale do poslední chvíle tajila detaily. Vě?íme, ?e zákazníci napjatě ?ekali do poslední chvíle u svych facebook? a byli p?ipraveni k nákupu! Sama Petra potvrzuje, ?e v momentu oznámení akce nastal neuvě?itelny boom, a kdyby nebyla dostate?ně p?ipravená, tak by to nemuselo dob?e dopadnout. Pár rad nakonec: ově?te si, zda to vydr?í va?e servery, p?ipravte si posilu na zákaznické podpo?e (chatu), oddělte si objednávky od ostatních a zpracovávejte je a? po těch bě?nych, dop?edu po?ítejte s posilou p?i expedici zásilek.

   

  Ukázka akce ze social sales summitu 2019

  Akvizice novych zákazník?

  Dal?í z velmi povedenych p?edná?ek se více ne? sociálních sítí tykala prodeje a akvizice novych zákazník?. P?edná?ející nemohl byt nikdo jiny ne? David Kolá?. David se nám od za?átku p?edstavuje jako obchodník, ktery za?ínal jako podomní prodejce, ktery se jak sám ?íká sna?il “dostat lidem do baráku”. Později si pro?el v?emo?nymi zp?soby prodeje a na Social Sale Summitu p?edstavil akvizi?ní model, ktery z ?ásti p?ejal ze západního světa prodeje. Sám ho vyu?ívá pro sv?j projekt, Mastermind klub, jeho? ?lenem je i ná? CEO Karol Veleba.

  Social sales summit

  Na?e zhodnocení Social Sales Summitu?

  Celá akce byla ur?ena spí?e pro majitele firem, mana?ery, obchodníky a ukázala hned několik r?znych pohled? na marketing na sociálních sítích. Pokud v?ak stejně jako my hledáte spí?e odborněj?í a techni?těj?í poznatky, tak si raději p?edná?ející odchy?te osobně. Pokud Vás ná? ?lánek zaujal a chtěli byste vidět celou konferenci, tak máte p?íle?itost. Spole?nost Social Sprinters Vám za poplatek nabídne cely záznam z konference.

  Informace naleznete na stránce: https://pages.socialsprinters.com/summit/archiv2019/

  A tady je slíbené video ze za?átku konference.

  Auto?i – Social Media Team – Klára, Eli?ka, Jakub

  电影天堂网-官方网站