Jak a kde brát inspiraci pro copywriting? Díl 4.: HR trochu jinak

Lidské zdroje – ty jsou nevy?erpatelné. Jak k?nim p?istupovat? Jak s?nimi jednat a následně zpracovávat p?ijatou energii? A co dělat, kdy?… O tom v?em pojednává 4. díl na?eho copyspeciálu. Inspirace je v?ude kolem nás – a to i v?práci, v?rodině ?i v?hospodě s?p?áteli...

Content Marketing 2020 – Success & Failure

?tení na 4 minuty V tomto ?lánku se dozvíte v?e podstatné o konferenci Content Marketing, která se deklarovala podtitulem Závazek zna?ek vytvá?et kvalitní obsah a po?adatelem ACM (Asociace content marketingu). Co bylo pro publikum p?ínosné, a co propadlo. Byl jsem...

3 p?íklady zajímavého content marketingu

V?tomto p?íspěvku na?eho blogu vám chceme ukázat několik p?ípadu tvorby zajímavého obsahu a jeho p?ínosu pro SEO. A pro? byste měli po?ádny obsah v?bec vytvá?et? ?Content marketing“ neboli ?po?ádny obsah“ vám m??e p?inejmen?ím p?inést tyto 4 ?vedlej?í efekty“: P?ivést...
电影天堂网-官方网站