CEE Digital Alliance – nové jméno, vět?í ambice

Ji? t?i roky je Effectix sou?ástí mezinárodní aliance online agentur z?CEE regionu, která byla známá jako BlueAlliance. Nyní uskupení mění sv?j název na CEE Digital Alliance a s?tím souvisí celá ?ada dal?ích změn. BlueAlliance, uskupení Google Premier Partner agentur...

Jak jsme ?kolili a byli ?koleni na konferenci Bluealiance v ?ód?i

Ve dnech 14. do 15. května proběhla v polské ?ód?i konference Organic performance meet up, kde si několik on-line marketingovych agentur nap?í? Evropou vyměnilo své zku?enosti z oboru. U toho jsme pochopitelně nemohli chybět a tak jsme na workshop vyslali své dva...

Effectix chce byt ?eskym lídrem exportního marketingu

Autor: Effectix | 29. listopad 2018 Klí?ovy partner Google pro export, ?lenství ve sdru?ení BlueAlliance ?i polo?ení základ? vlastního exportního oddělení. To v?e dělá z?Effectix jednoho z?nejvyrazněj?ích hrá?? na poli zahrani?ního on-line marketingu. Tématem ?íslo...

Mezinárodní marketing, aneb jak jsme rozjeli BlueAlliance

Autor: Karol Veleba | 27.b?ezen 2018 V?echno za?alo p?ibli?ně p?ed rokem, kdy nás oslovila největ?í polská on-line agentura Bluerank se ?ádostí o nacenění bě?né SEO zakázky. A? později jsme se dozvěděli, ?e to byla sou?ást vyběrového ?ízení na partnera pro ?R v rámci...

Effectix je sou?ástí BlueAlliance

Autor: Effectix | 4. ?íjna 2017 Po dlouhych měsících p?íprav s?hrdostí oznamujeme vznik BlueAlliance. Effectix a osm dal?ích digitálních agentur ze zemí st?ední a vychodní Evropy vytvo?ili platformu pro mezinárodní spolupráci.     Devět evropskych...
电影天堂网-官方网站