Google CSS partner. Pro? se zapojit co nejd?íve?

O co se jedná? Zjednodu?eně. Inzerent m??e u?et?it a? 20 % CPC v Google Shopping kampaních. Jak na to a pro? do toho jít, zjistíte ní?e.? Co je Google CSS? CSS je zkratka pro ?Comparison Shopping Services, tedy srovnáva?e zbo?í. V roce 2017 dostala spole?nost Google...

NáVOD: Jak na sdílení p?ístupu do Google Ads

Nevíte si rady s propojením va?eho ú?tu Google Ads s ú?tem agentury nebo jiné osoby? Zp?sob? je více, ale my si zde uká?eme ten nejjednodu??í. P?ihlaste se do va?eho ú?tu Google Ads. Po p?ihlá?ení se podívejte do pravého horního rohu, kde vedle názvu va?eho ú?tu je...

NáVOD: Jak nasdílet p?ístup do Sklik ú?tu

Nevíte si rady jak nabídnout p?ístup do va?eho Sklik ú?tu agentu?e nebo dal?í osobě? Uká?eme si zde, ?e to není nic tě?kého. P?ihlaste se do svého Sklik ú?tu. Poté v pravém horním rohu klikněte na zálo?ku s názvem va?eho ú?tu a pak na kartu Nastavení. Zde si v sekci...

NáVOD: Jak p?idat dal?ího u?ivatele do ú?tu Google Analytics

V ?lánku ní?e naleznete návod jak p?idat nového u?ivatele do Google Analytics. Pro p?idání nového u?ivatele do ú?tu Google Analytics je t?eba se do svého ú?tu nejd?íve p?ihlásit pomocí e-mailu (p?ípadně telefonního ?ísla) a va?eho hesla. Je nutné upozornit, ?e v?echny...

Jak mi Mergado a jeho aplikace usnadňují ?ivot

Autor: Luká? Bastl | 4. ?ervence 2019 V?Effectixu se kromě správy PPC kampaní starám klient? i o zbo?ové srovnáva?e, Heurekou po?ínaje, Favi a Bianem kon?e. A právě o práci se ?zbo?áky“ se chci trochu rozepsat. Mám to obrovské ?těstí, ?e hned p?i zau?ení, mi kolega...
电影天堂网-官方网站