Effectix Talks 03-2020: Radim Kracík, Effectix

    Hostem je Radim Kracík, CTO (technicky ?editel) Effectixu, jeho? úkolem je zajistit, abychom klient?m odevzdávali ?pi?kovou práci, aby u nás pracovali vyborní specialisté a abychom p?icházeli s vylep?eními a novymi postupy. Tedy rozhovor s jedním z...

NáVOD: Jak zalo?it a ově?it slu?bu Google Search Console

V ?lánku ní?e naleznete návod, jak získat p?ístup do Google Search Console.? V krátkosti o Google Search Console Google Search Console je nástroj, ktery slou?í k získávání informací o tom, jak Google interaguje s va?ím webem v rámci organického vyhledávání. SEO...

NáVOD: Jak p?idat dal?ího u?ivatele do ú?tu Google Analytics

V ?lánku ní?e naleznete návod jak p?idat nového u?ivatele do Google Analytics. Pro p?idání nového u?ivatele do ú?tu Google Analytics je t?eba se do svého ú?tu nejd?íve p?ihlásit pomocí e-mailu (p?ípadně telefonního ?ísla) a va?eho hesla. Je nutné upozornit, ?e v?echny...

3 p?íklady zajímavého content marketingu

V?tomto p?íspěvku na?eho blogu vám chceme ukázat několik p?ípadu tvorby zajímavého obsahu a jeho p?ínosu pro SEO. A pro? byste měli po?ádny obsah v?bec vytvá?et? ?Content marketing“ neboli ?po?ádny obsah“ vám m??e p?inejmen?ím p?inést tyto 4 ?vedlej?í efekty“: P?ivést...
电影天堂网-官方网站