Seznamte se s klienty, kterym ji? funguje marketing na 150 %

 

Pot?ebujete také pomoci s marketingem?
I vy se m??ete stát na?im top klientem.

?Effectix je pro nás silnym partnerem, kterého jsme hledali. Zodpovědně pe?ují o ná? online marketing v oblasti SEO a my se tak m??eme plně věnovat vyvoji a prodeji na?ich produkt?.“

Michal Nem?ok
Marketing manager

?Dob?e jsme si uvědomovali, ?e online je pro nás v rámci marketingu jedním z klí?ovych témat a jsme rádi, ?e právě Effectix nám pomáhá v tom, aby nás na?i zákazníci na?li.“

Luká? Kordule
Marketing manager

?Effectix se pro nás stal klí?ovym partnerem pro oblast online reklamy. Minuly rok jsme spolu otestovali reklamní kampaň zamě?enou na získávání novych lead?. Pro tento rok jsme si opakovaně vybrali pro spolupráci Effectix, tentokrát pro realizaci brandové kampaně.“

Vendula Seibertová
Marketing manager

?H?adali sme silného partnera, akym Effectix bez pochyb je. Za pomerne krátku dobu sme pocítili vysledky na?ej spolupráce. Boli sme nielen viac vidie?, ale zvy?ili sa nám aj celkové predaje.“

Tomá? Keresztesi
?editel Dublino SK

?Na?a spolupráca s Effectixom prebieha u? od roku 2011, kedy nám redizajnovali webové stránky. Nesk?r sme vyu?ili aj slu?bu optimalizácie pre vyh?adáva?e, ?o nám prinieslo efektívne vysledky aj novych zákazníkov. V?aka Effectixu doká?eme rychlo reagova? na nové trendy v online marketingu a neustále sa v tejto oblasti rozvíja?.“

Ing. Zuzana Brunner
Majitelka Ambiente

Na?i klienti

Nechte se inspirovat
p?ípadovymi studiemi

Exportujeme marketing
do více ne??18 zemí?světa

Jak nás hodnotí ostatní?

?Spolo?nos? Effectix sa nám u? takmer rok a?pol stará a?spravuje PPC kampane a?vyrazne nám pomohla aj pri prechode na ná? novy web, kedy sa aj napriek prísnym ?tandardom na?ej spolo?nosti postarali o??o najv???iu optimalizáciu a?funk?nos? webu. Na základe doteraj?ích skvelych skúseností sa im zároveň chceme po?akova? za promptné rie?enie na?ich po?iadaviek, problémov a?za vyborné a?vidite?né vysledky, ktoré sú pre nás zárukou spokojnosti. ?peciálne po?akovanie patrí p. Rusnákovi a?p. Mergleskému, ktorí v?etky na?e podnety rie?ia v?dy vo ve?mi krátkom ?ase a?ve?a krát aj po pracovnej dobe.?Veríme, ?e v?aka ich práci budeme na?alej dosahova? stále vy??ie ciele.“

?
Mgr. Radka Obertová

RIJA - Bavaria s.r.o

电影天堂网-官方网站