“Máme rádi SEO a vyzvy!
Poj?me spole?nymi silami zlep?it vá? web.”

Martin Jirásek / Teamleader CZ SEO

ANALYZA
KLí?OVYCH
SLOV

SEO
ASISTENCE

CONTENT
MARKETING

LINKBUILDING

“Co vám SEO od nás p?inese?

Náv?těvnost
Kvalitní web
Lep?í obsah
Povědomí o vás

Jak toho dosáhneme?

1. Podrobnou SEO analyzou
2. Analyzou klí?ovych slov
3. Tvorbou kvalitního obsahu
4. Implementací novinek
5. Návrhem a realizací vhodné strategie
6. Získáním kvalitních zpětnych odkaz?

Pro? s námi?

● Sledujeme trendy a p?izp?sobujeme se jim
● Neustále se vzděláváme a p?ená?íme novinky do praxe
● Pravidelně komunikujeme a konzultujeme na?i práci
● Ka?dy měsíc reportujeme vysledky
● Umíme se p?izp?sobit va?im pot?ebám

Chcete zlep?it svoje pozice
v organickém vyhledávání?

Máme v SEO vysledky

Náv?těvnost z Google

%

Organická náv?těvnost

%

Organická náv?těvnost

%

Konverzní poměr

%

Náv?těvnost webu

%

Reference od zákazník?

 • 9

  “Effectix se pro nás stal klí?ovym partnerem pro oblast online reklamy. Minuly rok jsme spolu otestovali reklamní kampaň zamě?enou na získávání novych lead?. Pro tento rok jsme si opakovaně vybrali pro spolupráci Effectix, tentokrát pro realizaci brandové kampaně.”

  Vendula Seibertová / Marketing manager
 • 8

  “Dob?e jsme si uvědomovali, ?e online je pro nás v rámci marketingu jedním z klí?ovych témat a jsme rádi, ?e právě Effectix nám pomáhá v tom, aby nás na?i zákazníci na?li.”

  Luká? Kordule / Marketing manager
 • 7

  “Effectix je pro nás silnym partnerem, kterého jsme hledali. Zodpovědně pe?ují o ná? online marketing v oblasti SEO a my se tak m??eme plně věnovat vyvoji a prodeji na?ich produkt?.”

  Michal Nem?ok / Marketing manager
 • 6

  ?So spolo?nos?ou Effectix sme za?ali spolupracova? v roku 2015, realizovali sme spolo?ne nieko?ko on-line kampaní a reálne hodnotíme na?u spoluprácu za prínosnú. Kreativita, inovatívny prístup k media mixom, prakticky a efektívny prístup k on-line médiám ako aj k sociálnym sie?am, dobry mana?ment komunikácie s klientom z nich robia agentúru s ktorou sa dobre spolupracuje.”

  www.up-slovensko.sk / Up Slovensko, s. r. o.

 • 5

  ?Spolupracujeme so spolo?nos?ou Effectix u? vy?e 2 rokov, po?as ktorych nás postupne zasv?tili do ?tajov“ online marketingu . Aj preto mo?eme s istotou napredova?,? a zlep?ova? na?e slu?by.”

  www.dublino.sk / DUBLINO SLOVAKIA, s. r. o.

 • 4

  ?S Effectix sme za?ali spolupracova? v rámci SEO a dnes u? pre nás zabezpe?ujú cely online marketing pre dva e-shopy. Zastre?ujú nám teda v?etko od vytvorenia kampane a jej kreatívy po celú propagáciu v rámci v?etkych kanálov. Vysledky sa stále zlep?ujú a v?aka Effectix máme pravidelne medziro?né nárasty v tr?bách, v?aka ?omu stále rastieme a otvárajú sa nám nové mo?nosti. So spoluprácou sme ve?mi spokojní.”

  www.mojnabytok.sk a www.omega-nabytok.sk / TRUEONE, s. r. o.

 • 2

  ?Spolo?nos? Effectix sa nám u? takmer rok a pol stará a spravuje PPC kampane a vyrazne nám pomohla aj pri prechode na ná? novy web, kedy sa aj napriek prísnym ?tandardom na?ej spolo?nosti postarali o ?o najv???iu optimalizáciu a funk?nos? webu. Na základe doteraj?ích skvelych skúseností sa im zároveň chceme po?akova? za promptné rie?enie na?ich po?iadaviek, problémov a za vyborné a vidite?né vysledky, ktoré sú pre nás zárukou spokojnosti. ?peciálne po?akovanie patrí p. Rusnákovi a p. Mergleskému, ktorí v?etky na?e podnety rie?ia v?dy vo ve?mi krátkom ?ase a ve?a krát aj po pracovnej dobe. Veríme, ?e v?aka ich práci budeme na?alej dosahova? stále vy??ie ciele."

  Mgr. Radka Obertová / RIJA - Bavaria s.r.o.

 • 1

  ”Na?a spolupráca s Effectixom prebieha u? od roku 2011, kedy nám redizajnovali webové stránky. Nesk?r sme vyu?ili aj slu?bu optimalizácie pre vyh?adáva?e, ?o nám prinieslo efektívne vysledky aj novych zákazníkov. V?aka Effectixu doká?eme rychlo reagova? na nové trendy v online marketingu a neustále sa v tejto oblasti rozvíja?."

  Ing. Zuzana Brunner / Majite?ka Ambiente

 • 3

  ?S agentúrou Effectix spolupracujeme u? nieko?ko rokov a postupne sme im odovzdali cely online marketing. S ich prácou a rychlym prístupom sme ve?mi spokojní. Investície do marketingu sa nám v?aka nim u? nieko?konásobne vrátili a spolu tvoríme stále nie?o nové ?o nás posúva ?alej.”

  www.kociky.sk / Ko?íky.sk, s.r.o

SEO – optimalizace pro vyhledáva?e

Cílem SEO (Search engine optimization) je zlep?ení umístění va?eho webu ve vysledcích vyhledávání a tím pádem i vy??í náv?těvnost a více konverzí. V rámci SEO asistence vám vytvo?íme technicky audit webu s konkrétními návrhy na úpravy. Pom??eme vám s tvorbou kvalitního obsahu na web i mimo něj – dobry a unikátní obsah ocení nejen vyhledáva?e, ale i náv?těvníci webu. Postaráme se také o získání zpětnych odkaz? na vá? web.

Analyza klí?ovych slov

Na jaká klí?ová slova se vá? web umís?uje vám ?ekne analyza klí?ovych slov. Pom??e vám také s tvorbou nového obsahu, ktery vám p?ivede náv?těvníky na specifické dotazy. Ve velmi konkuren?ním prost?edí vám analyza klí?ovych slov nabídne p?íle?itosti k umístění se na méně hledané dotazy, na které va?e konkurence necílí.

Chtějte lep?í SEO!

souhlas GDPR

11 + 1 =

电影天堂网-官方网站