Obchodné podmienky

Platné a ú?inné od 28. januára 2015

 

Obchodné podmienky (OP) pre poskytované slu?by a produkty spolo?nosti Effectix.com, s.r.o.

?
1.? V?EOBECNé USTANOVENIA

 

1. Spolo?nos? Effectix.com, s.r.o. so sídlom?Jakubovo námestie 19
811 09? Bratislava,?Slovenská republika?I?: 45535477, zapísaná v obchodnom registri?vedenom na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro, vlo?ka 65042/B (?alej len “Poskytovate?”) je poskytovate?om slu?ieb v oblasti internetu a reklamy a ?al?ích slu?ieb uvedenych na stránkach www.kookai-web.com.

2.?Zadávate? je fyzická alebo právnická osoba a to bu? priamy zákazník (kone?ny príjemca slu?ieb), alebo reklamná ?i mediálna agentúra, dopytujúca niektorú zo slu?ieb poskytovate?a.

?
2. ZADáVANIE SLU?IEB

 

1. Slu?by budú poskytované na základe písomnej, faxovej alebo e-mailovej objednávky alebo zmluvy. Ak sú slu?by poskytované na základe zmluvy uzavretej v inej ne? písomnej forme, je zmluva uzatvorená a? úhradou zálohovej (pro-forma) faktúry poskytovate?a. Minimálna vy?ka objednávky je 55, – Eur bez DPH.

2. Objednávka je pre poskytovate?a záv?zná a? po jej písomnej akceptácii. Za písomnú akceptáciu sa pova?uje aj akceptácia formou e-mailovej alebo faxovej správy. Akceptáciou objednávky zo strany poskytovate?a alebo, ak nejde o zmluvu v písomnej forme, úhrady zálohovej faktúry zo strany zadávate?a, je medzi stranami uzavretá zmluva o poskytovaní slu?ieb. Za?iatok poskytovania slu?ieb je podmieneny splnením dohodnutych platobnych ?i inych, v zmluve uvedenych, podmienok.

3. Objednávka musí obsahova?: I?O zadávate?a; DI? zadávate?a; adresu sídla zadávate?a; po?tovú adresu zadávate?a v prípade, ?e je odli?ná od adresy sídla; kontaktnú osobu; telefón; fax; e-mail; ?pecifikáciu slu?by; typ slu?by, termín poskytovania slu?by a cenu.

4. V?etky podklady a materiály potrebné pre poskytovanie slu?ieb musí zadávate? poskytnú? poskytovate?ovi najnesk?r 3 pracovné dni pred dátumom za?iatku poskytovania slu?by. V období od uzavretia zmluvy medzi poskytovate?om a zadávate?om a? po ukon?ení poskytovania slu?ieb je zadávate? povinny poskytnú? poskytovate?ovi v?etku sú?innos?, ktorá je potrebná na poskytovanie dohodnutych slu?ieb.

5. Poskytovate? si vyhradzuje právo odmietnu?, pozastavi? a/alebo zru?i? poskytovanie slu?ieb, ak:

1. dodané podklady nie sú v súlade s po?iadavkami poskytovate?a ?i nezodpovedajú tymto obchodnym podmienkam,

2. podklady neboli dodané najnesk?r 3 pracovné dni pred za?iatkom poskytovania slu?by,

3. po?iadavky zadávate?a sú v rozpore s dobrymi mravmi, etickymi pravidlami a/alebo ohrozujú verejny poriadok,

4. po?adovaná slu?ba svojou kvalitou, formou alebo obsahom nezodpovedá ?tandardom alebo oprávnenym záujmom poskytovate?a,

5. zadávate? je v ome?kaní s uhradením ceny za poskytovanie slu?ieb poskytova?

?
3. POSKYTOVANIE SLU?IEB

 

 1. Poskytovate? je oprávneny vyu?i? pri plnení zmluvy tretie osoby (subdodávate?ov), za plnenie zmluvy v?ak zodpovedá tak, akoby zmluvu plnil sám.

 2. Poskytovate? je oprávneny pri poskytovaní slu?ieb postupova? aj bez pokynov zadávate?a. Poskytovate? je v?ak oprávneny si pokyny zadávate?a kedyko?vek vy?iada?. A? do poskytnutia pokynov je poskytovate? v takomto prípade oprávneny preru?i? poskytovanie slu?ieb. Zodpovednos? poskytovate?a za ?kodu ?i nemajetkovú ujmu vzniknutú zadávate?ovi je vylú?ená, ak poskytovate? postupoval v súlade s pokynmi zadávate?a.

 3. V?etky autorské práva k dielam vytvorenym pri plnení tejto zmluvy patria poskytovate?ovi. Poskytovate? poskytuje zadávate?ovi nevylu?nú, nepostúpite?nú licenciu na pou?itie tychto diel pre vlastné vnútorné ú?ely zadávate?a. Ak nie je cena licencie uvedená samostatne v objednávke alebo v zmluve, je sú?as?ou ceny za poskytovanie slu?ieb.

 4. Zadávate? ude?uje súhlas so zverejnením mena spolo?nosti, loga, uká?ky vystupov ?innosti poskytovate?a ?i URL adresy v referenciách poskytovate?a. Ak po?iada zadávate? z vá?nych d?vodov písomne o vylú?enie z referencií, poskytovate? tak urobí.

 5. Zadávate? sa zav?zuje dodr?iava? zásady bezpe?ného pou?ívania po?íta?a pri práci s produktmi poskytovate?a aj jeho subdodávate?ov. Pri ich nedodr?aní zadávate? stráca nárok uplatni? práva z chybného plnenia a nemá právo od poskytovate?a po?adova? prípadnú náhradu ?kody alebo nemajetkovej ujmy.?

6. Celková zodpovednos? poskytovate?a za ?kodu alebo nemajetkovú ujmu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním slu?ieb je obmedzená ?iastkou zodpovedajúcou dvojnásobku ceny tychto slu?ieb (bez DPH). Poskytovate? v?ak nezodpovedá za stratu alebo skreslenie?dát, u?ly zisk, stratu obchodnej príle?itosti ani za akéko?vek nepriame alebo následné ?kody.

7.?Právo domáha? sa náhrady ?kody, prípadne nemajetkovej ujmy, sa preml?í v lehote jedného (1) roka od dňa, ke? sa toto právo mohlo uplatni? po prvy raz.

8.?Ak nebude vyslovne dohodnuté nie?o iné, bude poskytovate? poskytova? slu?by vyhradne zadávate?ovi. Poskytovate? nenesie ?iadnu zodpovednos? za prípadnú ujmu vzniknutú tretím osobám. Ak budú zo strany tretej osoby vznesené vo?i poskytovate?ovi akéko?vek nároky v súvislosti s poskytovaním slu?ieb, je zadávate? povinny nahradi? poskytovate?ovi v?etku ?kodu a inú ujmu, ktorá poskytovate?ovi v súvislosti s takymi nárokmi vznikne.

?
4. FINAN?Né PODMIENKY

 

 1. Poskytovate? je oprávneny po?adova? zálohu z ceny alebo platbu vopred. Príslu?ná suma musí by? pripísaná na ú?et poskytovate?a najnesk?r p?? (5) pracovnych dní pred za?atím poskytovania slu?by. V prípade, ?e platba nebude na ú?et poskytovate?a pripísaná riadne a v?as, nie je poskytovate? povinny slu?bu poskytnú?.

 2. Obvyklá doba splatnosti faktúr je 14 dní. V prípade ome?kania s ich úhradou je poskytovate? oprávneny ú?tova? zadávate?ovi za ka?dy aj za?aty deň ome?kania úrok z ome?kania vo vy?ke 0,05% z dl?nej sumy.

 3. K riadne uhradenym slu?bám sa daňové doklady (faktúry) vystavujú do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia platby; do 14 kalendárnych dní po ukon?ení poskytovania slu?by; alebo do 14 dní po skon?ení kalendárneho mesiaca; pod?a toho, ?o nastane sk?r. Splatnos? ceny slu?ieb nastáva bez oh?adu na vystavenie faktúry.

 4. Za riadne uhradenú sa pova?uje slu?ba, ktorá bola uhradená úhradou vo vy?ke stanovenej príslu?nou objednávkou (zmluvou) a pod variabilnym symbolom, ktory je na príslu?nej objednávke (zmluve) uvedeny.

 5. Cena slu?ieb je uvedená bez DPH. DPH vo vy?ke pod?a platnych právnych predpisov bude pripo?ítaná k cene slu?ieb.

?
5. UKON?ENIE ZMLUVY

 

 1. Vypove? zmluvy: V prípade, ?e si zadávate? praje zru?i? u? potvrdenú objednávku a podpísanú zmluvu, m??e zmluvu vypoveda? s vypovednou lehotou v d??ke jedného mesiaca. Vypovedná lehota za?ína plynú? prvym dňom nasledujúceho mesiaca po doru?ení vypovede poskytovate?om.

 2. Odstúpenie od zmluvy: V prípade ome?kania zadávate?a s úhradou ceny slu?ieb alebo iné platby alebo s dodaním potrebnych podkladov alebo poskytnutím iné sú?innosti zo strany zadávate?a je poskytovate? oprávneny od zmluvy kedyko?vek odstúpi?.

 3. Ktoráko?vek zmluvná strana je oprávnená od zmluvy kedyko?vek odstúpi? v prípade konkurzu alebo hroziaceho úpadku druhej strany, v prípade konkurzného konania vo?i druhej zmluvnej strane alebo v prípade vstupu druhej zmluvnej strany do likvidácie.

 4. Ukon?ením zmluvy nie je dotknuté právo poskytovate?a na úhradu slu?ieb poskytnutych v dobe trvania zmluvy. Ak bola zmluva ukon?ená zadávate?om alebo z d?vodov na strane zadávate?a a nevzniklo tak poskytovate?ovi právo na úhradu ceny niektorych slu?ieb, je poskytovate? oprávneny po?adova? tie? náhradu nákladov vynalo?enych na poskytnutie alebo prípravu na poskytnutie tychto slu?ieb.

 5. Ukon?ením zmluvy nie je dotknutá platnos? tych ustanovení, ktoré vzh?adom na ich povahu majú zmluvné strany zav?zova? aj po skon?ení zmluvy.

?
6. REKLAMáCIE

 

 1. V prípade chybného poskytnutia slu?ieb z d?vodu na strane poskytovate?a je zadávate? v rámci reklama?ného konania oprávneny po?adova? primeranú z?avu. Právo na primeranú z?avu zadávate?ovi nepatrí, ak u? pred poskytnutím slu?by vedel o jej vade alebo ak zadávate? vadu slu?by sám úplne alebo ?iasto?ne sp?sobil, napríklad udelením nevhodnych pokynov alebo neposkytnutím nutnej sú?innosti.

 2. Obstarávate? musí uplatni? reklamáciu písomne, na adresu sídla poskytovate?a, fax poskytovate?a alebo kontaktny e-mail poskytovate?a?info@effectix.com. Reklamácia musí by? uplatnená do 3 dní odo dňa, ke? vada pri nále?itej starostlivosti mohla by? zadávate?om zistená, najnesk?r v?ak do 6 mesiacov od poskytnutia slu?by. Uplynutím ktorejko?vek z tychto leh?t právo zadávate?a namieta? na chyby slu?ieb zaniká.

 3. Záru?ná doba je poskytovaná na jednotlivé produkty a slu?by pod?a zákona. Poskytovate? si vyhradzuje lehotu 30 dní na rozhodnutie o reklamácii.

 4. Zadávate? je povinny pri reklamácii uvádza? najm? nasledujúce informácie: ozna?enie zadávate?a a príp. i koncového zákazníka, názov slu?by, ?íslo objednávky, dohodnuty termín poskytovania slu?by, podrobny popis reklamovanej vady.

 5. V prípade vypadku v poskytovaní slu?by sa za chybu slu?by pova?uje iba vypadok v poskytovaní slu?ieb sp?sobeny poskytovate?om trvajúce dlh?ie ako 24 hodín.

 6. Námietky vo?i vystavenym faktúram je zadávate? povinny uplatni? do 7 dní po doru?ení faktúry písomne na adresu sídla poskytovate?a s tym, ?e nesporné sumy zostávajú na?alej splatnymi. Uplynutím tejto doby právo namieta? na vady fakturácie zaniká.

?
7. ZáVERE?Né USTANOVENIA

 

1. Obchodné podmienky dop?ňajú pre jednotlivé produkty podmienky, ktoré sú uvedené v “Definícii ponúkanych slu?ieb” na adrese?www.kookai-web.com/obchodni-podminky?alebo inej internetovej adrese poskytovate?a.

2. Zmluvné strany sa zav?zujú chráni? v?etky skuto?nosti a informácie tykajúce sa druhej zmluvnej strany, ktoré im budú oznámené alebo o ktorych sa inak dozvie v rámci vzájomnej spolupráce (d?verné informácie). Zmluvné strany sa najm? zav?zujú nesprístupni? alebo neumo?ni? sprístupnenie d?vernych informácií tretej osobe a d?verné informácie nevyu?i? pre seba alebo tretiu osobu inak, ne? v súvislosti s plnením zmluvy. To neplatí v prípade zverejnenia d?vernych informácií v nevyhnutnom rozsahu pri plnení povinnosti ulo?enej právnym predpisom alebo orgánom verejnej moci a v prípadoch, ke? sú d?verné informácie v nevyhnutnom rozsahu prístupné právnym, daňovym a inym odbornym poradcom alebo subdodávate?om, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo ochranu záujmov strany.

3. Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

4. Zadávate? úplne zodpovedá za obsah v?etkych ním dodávanych podkladov a ich súladu s právnymi predpismi a dobrymi mravmi. V prípade, ?e dodané podklady nebudú v takomto súlade, zodpovedá zadávate? poskytovate?ovi za celú sp?sobenú ?kodu a nemajetkovú ujmu. Zadávate? zodpovedá tie? za to, ?e odovzdané podklady sú správne a úplné.

5. Zadávate? súhlasí s tym, aby ?tatistické dáta, tykajúce sa jednotlivych prvkov jeho internetového marketingu, mohli by? poskytovate?om vyu?ívané za ú?elom ?al?ieho anonymného spracovania. Jedná sa najm? o dáta z ú?tu Google Analytics, PPC systémov, apod.

6. Zmenu zmluvy alebo dohodu, ktorá sa odchy?uje od tychto obchodnych podmienok, je mo?né dohodnú? len písomnou formou. Za písomnú formu sa pova?uje aj forma faxovej alebo e-mailové správy.

7. Tieto obchodné podmienky sú neoddelite?nou sú?as?ou zmluvy uzatváranej medzi zadávate?om a poskytovate?om (resp. potvrdenej objednávky). V prípade rozporov medzi obsahom zmluvy (resp. potvrdenej objednávky) a obchodnymi podmienkami, má v?dy prednos? zmluva (resp. potvrdená objednávka).

8. Neoddelite?nou sú?as?ou tychto obchodnych podmienok sú okrem iného aj v?etky odkazy vo forme tzv. Preklikov v texte tychto obchodnych podmienok.

9. Zmluvny vz?ah medzi poskytovate?om a zadávate?om sa riadi právom Slovenskej republiky. Ak sú pre slu?by vytvorené ?peciálne zmluvné dojednania ?i osobitné obchodné podmienky, uplatní sa text tychto obchodnych podmienok subsidiárne.

10. Poskytovate? je oprávneny tieto obchodné podmienky kedyko?vek zmeni?. Túto zmenu je povinny oznámi? zadávate?ovi najnesk?r 15 dní pred dňom jej ú?innosti. Zadávate? je v takom prípade oprávneny zmluvu (potvrdenú objednávku) vypoveda? s vypovednou lehotou 30 dní. Vypove? musí by? doru?ená poskytovate?ovi najnesk?r v deň predchádzajúci dňu ú?innosti zmeny. Do uplynutia vypovednej lehoty sa pou?ijú tieto obchodné podmienky v p?vodnom znení.

11. Tieto obchodné podmienky sú ú?inné od 28. januára 2015 a nahradzujú predchádzajúce v?eobecné zmluvné podmienky.

Zmena z 28. januára 2015: Zmena sídla spolo?nosti.

电影天堂网-官方网站