H?adáme á?kového obchodníka, ktory nám pom??e by? lídrom trhu.

Má? obchodovanie v krvi a nebojí? sa vyziev? Chcel by si to poriadne nakopnú?, ale nemá? kde? Vyu?i svoje skúsenosti a posuň svoje pracovné mo?nosti na novú úroveň.

Si senior v obchodnych zru?nostiach a si doma v online marketingu?

Do ná?ho tímu v Bratislave teda h?adáme práve teba!

 

Sme tu preto, aby sme pomáhali klientom rás?. A?ke??e chceme by? pre klientov partnermi, musíme rás? s nimi. U? teraz patríme medzi najlep?ích = sme K?ú?ovy partner Google. To nám ale stále nesta?í! Na?ím cie?om je by? jednotkou na slovenskom trhu.

Chce? by? sú?as?ou firmy, ktorá má ambíciu by? najlep?ou digitálnou agentúrou? Chce? by? sú?as?ou tímu, ktory spolupracuje so zvu?nymi menami, ako sú MUZIKER, DECATHLON alebo TRAVEL.sk?

Tak ty si ná? ?lovek!

á?kového hrá?a, ktory doká?e vyhráva? tendre a následne kompletne s kolegami odriadi? cely projekt tak, aby bol klient na konci spokojny na 120 %. S?priemerom sa neuspokojíme.

H?adáme seniorného obchodníka, nemusí? by? ?pecialista na online marketing. Ten sa pri nás nau?í? ve?mi rychlo ??

?o bude? robi?:

 

 • Aktívne sa podie?a? na rozvoji na?ej firmy a?budovaní ná?ho mena na trhu
 • Pom??e? nám sta? sa jednotkou na SK trhu
 • Aktívne obchodova? a rozvíja? vz?ah s TOP klientmi na trhu
 • Zú?astňova? sa tendrov a?vyhráva? ich
 • Spolo?ne s?tímom vytvára? stratégie pre klientov
 • Riadi? a sledova? priebeh zákazky
 • Budovanie si klientely zalo?enej na dlhodobej spolupráci
 • Neustále sa vzdeláva? a sledova? trendy v on-line marketingu
 • Zabáva? sa s?nami na teambuildingoch ??

?o by si mal vedie?:

 • Minimálne 2. ro?né skúsenosti s predajom (ideálne digitálnych rie?ení alebo slu?ieb)
 • Skúsenosti s ve?kymi klientmi
 • Nebá? sa prezentova? pred ?u?mi
 • Záujem neustále na sebe pracova?
 • Zodpovednos?, samostatnos? a ?estnos?
 • Klientsky orientovany prístup
 • Angli?tina vyhodou

Ponúkame:

 • Vysoké finan?né ohodnotenie
 • Komunikáciu s partnermi Google a Seznam
 • Spolupráca s tymi najlep?ími (sme K?ú?ovy Google Partner)
 • Interné vzdelávanie a Google workshopy
 • ú?as? na konferenciách
 • 47 kolegov v Prahe, Brne a Bratislave
 • Sloboda v práci
 • ?udsky prístup a priate?ské vz?ahy
 • Dosah na firemné opcie
 • Spoluprácu na I?O

Chce? nám pom?c? sta? sa lídrom na trhu?

Po?li svoje CV na?martin.rusnak@effectix.com

?alebo volaj na?0910823371

电影天堂网-官方网站