“Rozbehnite svoj biznis s online marketingovym ?kolením”

PPC

Nau?íme vás ú?inne spravova? Google Ads kampane

SEO

Vysvetlíme vám, ako vám pom??e efektívne SEO

SOCIáLNE SIETE

Uká?eme vám, ako si spravova? svoj Facebook a Instagram

SHOPTET

Vylep?íme vá? eshop a nau?íme vás ho spravova?

?o vám online ?kolenie prinesie?

Na?tartovanie predaja cez online

Pochopenie online kanálov

Sebesta?nos? pri správe kampaní

Správne nastavenie a fungovanie ú?tu

Ako online ?kolenia prebiehajú?

1. Nezáv?zny dopyt

Po?lite nám správu so svojím kontaktom cez kontaktny formulár tu.

2. Tvorba ponuky na mieru

Spolu si upresníme obsah, rozsah a cenu za ?kolenie. Dohodneme si ?asovy rámec, ktory budete na ?kolenie potrebova?.

3. Odsúhlasenie objednávky

Po odsúhlasení objednávky a zaslaní faktúry, si dohodneme termíny online ?kolenia.

4. Priebeh ?kolenia

?kolenie prebieha online cez online rozhovor a so zdie?anou plochou v ?asovych blokoch tak, aby ste to zvládali.

Pri ?kolení vám upravíme a nastavíme v?etky d?le?ité parametre ú?tov, moduly a prepojenia pod?a potreby a na?ich odporú?aní.

5. Konzultácie a kontrola po ?kolení

Ty?deň po ?kolení sa spolu znova spojíme a skontrolujeme, ?i ste robili v?etko správne a ako vám biznis zatia? funguje. Tak isto zodpovieme va?e otázky a prejdeme si ?asti, ktoré budete potrebova? vysvetli?.

Predávajte cez eshop a cez sociálne siete hne?

 

Prakticky online workshop na Google Ads

Pom??eme vám správne nastavi? va?e vykonnostné kampane a vy?koli? vás, aby ste si ich vedeli sami efektívne spravova? a priná?ali vám zisk.
 

Návrh obsahu ?kolenia na PPC

 • ?o je Google Ads a jeho základné delenie
 • Zalo?enie ú?tu a základná orientácia v ú?te
 • Prepájanie ú?tu a nastavovanie konverzií
 • ?truktúra ú?tu, typy zh?d k?ú?ovych slov, QS
 • Tvorba kampaní vo vyh?adávacej sieti
 • Tvorba kampaní v obsahovej sieti
 • Tvorba kampaní na Youtube
 • Tvorba kampaní v Nákupoch

 

Pochopte SEO a vyu?ite ho pre vy??ie predaje?

V?aka online ?koleniu na SEO sa dozviete praktické rady a dáme vám návody a postupy, ako svoj web, alebo eshop posunú? vo vyh?adávaní v?aka ú?innému SEO.

 

Návrh obsahu SEO ?kolenia

 • ?o je SEO a ako funguje
 • Pre?o SEO
 • Analyza KW – pre?o je d?le?itá, ako ju robi? – tipy na nástroje a uká?ky nástrojov.
 • ON-Page optimalizácia – Technická ?as?, obsahová ?as? – ako rie?i? uká?ky na reálnych problémoch webu
 • Ako vyu?íva? obsah na stránke z poh?adu SEO
 • OFF-Page optimalizácia – analyza odkazového profilu – mo?nosti pre?istenia odkazového profilu, ?o je linkbuilding, nástroje na LKB, konkrétne tipy ako na linkbuilding

 

Online ?kolenie na sociálne siete?

Pokia? si chcete sami spravova? svoje sociálne siete a ma? nie len kvalitny obsah, ale aj správne nastavené kampane, tak tento workshop je práve pre vás.

 

Návrh obsahu ?kolenia na Facebook a Instagram

 • Sociálne siete v?eobecne
 • Facebook a Instagram v SR
 • Správa profilov
 • Tvorba príspevkov a obsahu
 • Práca s obsahom – plánovanie obsahu vopred
 • Ob?úbené témy
 • Advertising – základné informácie a mo?nosti
 • Ako pracova? s fanú?ikmi
 • Mo?nosti cielenia reklám + remarketing
 • Krízová komunikácia
 

Vylep?ím vá? Shoptet a nau?ím ho spravova??

Prejdeme si spolu v?etky potrebné moduly a funkcionality Shoptetu a poradím vám, ako ich správne nastavi? a efektívne pou?íva?.
 

Návrh obsahu ?kolenia na Shoptet

 • Základné nastavenia modulov a údajov
 • Nastavenia produktov, parametrov, príznakov a filtrov
 • Tvorba a nastavenie obsahu
 • Grafika a jej nastavenia
 • Tvorba stromu kategórií
 • Nastavenie sp?sobov dopráv a platieb
 • Administrácia objednávok, fakrúr a dobropisov
 • Nastavenia marketingovych modulov
 • Prepájanie na iné slu?by a ich funkcionality
 • Spustenie eshopu na vlastnej doméne a presmerovania

Spoznajte na?e top referencie

Náv?tevnos? z Google

%

Organická náv?tevnos?

%

Organická náv?tevnos?

%

Konverzny pomer

%

Náv?tevnost webu

%

Nezáv?zny dopyt na online ?kolenie

Súhlas s GDPR

12 + 12 =

电影天堂网-官方网站