“PPC reklama je sp?sob, ako za?a? rychlo inzerova? s merate?nymi vysledkami.”

Miroslav Rebicer / Leader CZ PPC

KOMPLEXNá
SPRáVA

PODROBNY
AUDIT
PREBIEHAJúCICH
KAMPANí

VYKON

BRAND
AWARENESS

?o vám PPC od nás prinesie?

Transakcie

Tr?by

Relevantnych
náv?tevníkov

Ciele

Ako to dosiahneme?

1. Stanovením reálnych cie?ov
2. Návrhom stratégie na dosiahnutie danych cie?ov
3. Analyzou sú?asného stavu kampaní
4. Tvorbou novej ?truktúry ú?tu
5. Pravidelnou optimalizáciou a testovaním zmien

Pre?o s nami?

● Spravujeme viac ne? 200 ú?tov
● Ro?ne investujeme cez 4 mil. v kredite
● Individuálny prístup
● K?ú?ovy partner Google

Chcete zlep?i? svoje vysledky
v platenej reklame?

Na?e vysledky v PPC

Náv?tevnos? z Google

%

Organická náv?tevnos?

%

Organická náv?tevnos?

%

Konverzny pomer

%

Náv?tevnost webu

%

Referencie od zákazníkov

 • 9

  “Effectix se pro nás stal klí?ovym partnerem pro oblast online reklamy. Minuly rok jsme spolu otestovali reklamní kampaň zamě?enou na získávání novych lead?. Pro tento rok jsme si opakovaně vybrali pro spolupráci Effectix, tentokrát pro realizaci brandové kampaně.”

  Vendula Seibertová / Marketing manager
 • 8

  “Dob?e jsme si uvědomovali, ?e online je pro nás v rámci marketingu jedním z klí?ovych témat a jsme rádi, ?e právě Effectix nám pomáhá v tom, aby nás na?i zákazníci na?li.”

  Luká? Kordule / Marketing manager
 • 6

  ?So spolo?nos?ou Effectix sme za?ali spolupracova? v roku 2015, realizovali sme spolo?ne nieko?ko on-line kampaní a reálne hodnotíme na?u spoluprácu za prínosnú. Kreativita, inovatívny prístup k media mixom, prakticky a efektívny prístup k on-line médiám ako aj k sociálnym sie?am, dobry mana?ment komunikácie s klientom z nich robia agentúru s ktorou sa dobre spolupracuje.”

  www.up-slovensko.sk / Up Slovensko, s. r. o.

 • 5

  ?Spolupracujeme so spolo?nos?ou Effectix u? vy?e 2 rokov, po?as ktorych nás postupne zasv?tili do ?tajov“ online marketingu . Aj preto mo?eme s istotou napredova?,? a zlep?ova? na?e slu?by.”

  www.dublino.sk / DUBLINO SLOVAKIA, s. r. o.

 • 4

  ?S Effectix sme za?ali spolupracova? v rámci SEO a dnes u? pre nás zabezpe?ujú cely online marketing pre dva e-shopy. Zastre?ujú nám teda v?etko od vytvorenia kampane a jej kreatívy po celú propagáciu v rámci v?etkych kanálov. Vysledky sa stále zlep?ujú a v?aka Effectix máme pravidelne medziro?né nárasty v tr?bách, v?aka ?omu stále rastieme a otvárajú sa nám nové mo?nosti. So spoluprácou sme ve?mi spokojní.”

  www.mojnabytok.sk a www.omega-nabytok.sk / TRUEONE, s. r. o.

 • 2

  ?Spolo?nos? Effectix sa nám u? takmer rok a pol stará a spravuje PPC kampane a vyrazne nám pomohla aj pri prechode na ná? novy web, kedy sa aj napriek prísnym ?tandardom na?ej spolo?nosti postarali o ?o najv???iu optimalizáciu a funk?nos? webu. Na základe doteraj?ích skvelych skúseností sa im zároveň chceme po?akova? za promptné rie?enie na?ich po?iadaviek, problémov a za vyborné a vidite?né vysledky, ktoré sú pre nás zárukou spokojnosti. ?peciálne po?akovanie patrí p. Rusnákovi a p. Mergleskému, ktorí v?etky na?e podnety rie?ia v?dy vo ve?mi krátkom ?ase a ve?a krát aj po pracovnej dobe. Veríme, ?e v?aka ich práci budeme na?alej dosahova? stále vy??ie ciele."

  Mgr. Radka Obertová / RIJA - Bavaria s.r.o.

 • 3

  ?S agentúrou Effectix spolupracujeme u? nieko?ko rokov a postupne sme im odovzdali cely online marketing. S ich prácou a rychlym prístupom sme ve?mi spokojní. Investície do marketingu sa nám v?aka nim u? nieko?konásobne vrátili a spolu tvoríme stále nie?o nové ?o nás posúva ?alej.”

  www.kociky.sk / Ko?íky.sk, s.r.o

Správa kampaní

Pomáhame klientom s vykonnostnymi kampaňami v Google Ads.

Mesa?ne trávime na PPC kampaniach viac ako 1500 hodín.
Klientom spravujeme kampane hlavne na Slovensku a v ?esku, ale aj v ?al?ích 19-tich krajinách. A aby sme pracovali efektívne, pou?ívame aktuálne 16 scriptov.

Audit PPC kampaní

V rámci auditu budeme potrebova? prístupy k ú?tom a ideálne aj Google Analytics. S klientom sa porozprávame aj o cie?och.

Na základe auditu identifikujeme v ú?toch najv???ie chyby a?navrhneme ?iasto?né rie?enia.

Vyu?ite túto mo?nos?.

Chcem lep?ie PPC!

Súhlas s GDPR

7 + 12 =

电影天堂网-官方网站