Ako správne obmedzi? marketingovy rozpo?et po?as krízy

 • 19. 03. 2020
 • Takmer zo dňa na deň sme sa dostali do situácie, ke? sa v spolo?nosti objavujú nové slová ako panika, koronavírus alebo karanténa. Vo firmách sa rie?i pokles dopytov, rozpo?ty, cash flow, prepú??anie. Sme v situácii, na ktorú nebol nikto z nás poslednych 10 rokov zvyknuty a teraz sa musíme rychlo zorientova? a realizova? správne rozhodnutia.

  Jak omezit rozpo?et v době krize

  V prípade ?krtania rozpo?tov sa postupuje od toho najmenej d?le?itého / bolestného a? po prípadné krízové opatrenia. Marketingové rozpo?ty byvajú z poh?adu rychlych úspor prvé na odpal. Av?ak pri neuvá?enej redukcii rozpo?tu si majitelia firiem a CMO neuvedomujú následné negatívne konzekvencie, ktoré tento krok m??e prinies? (pokles: dopytov, konverzií, brand awareness at?.)

  Kríza raz skon?í a vy teraz m??ete ovplyvni?, v akej kondícii budete do novej konjunktúry vstupova?.

  Ako teda postupova? pri zni?ovaní marketingového rozpo?tu?

  1. Touchpointy

  • Mali by ste ma? vydefinované TouchPoint-y, kde sa stretávate so svojimi zákazníkmi a fanú?ikmi.
  • Definova?, ktoré sú pre vás prioritné, ktoré budete ?alej finan?ne podporova? a ktoré necháte len na prípadnom organickom raste.

  2. Brandové kampane

  • Kampane podporujúce brand awareness byvajú ?asto vyznamnou ?as?ou marketingového rozpo?tu.
  • Zvá?te, ?i naozaj musíte ma? v ?ase krízy spustené akvizi?né RTB kampane, video kampane, TV spoty a pod. Na nejakú dobu ich mo?no nahradi? prípadne len remarketingovymi kampaňami, ktoré sú ove?a lacnej?ie ako akvizi?né kampane a pom??u udr?a? povedomie o brande medzi va?imi zákazníkmi.

  3. Vykonnostné kampane

  • V ?ase krízy vám m??u PPC kampane prinies? potrebné konverzie. Dokonca sa tu m??e objavi? aj potenciál na rast na úkor konkurencie, ktorá m??e svoje investície do PPC obmedzi?. Preto m??ete otestova? aj prípadné navy?enie kreditu.
  • Ak potrebujete nutne ?krta? aj v tejto oblasti, kampane len utlmte, nevypínajte. Strojové u?enie vypnutím reklamnych systémov prichádza o potrebné dáta a pri obnovení kampaní za?ína zber dát odznovu.

  4. Sociálne siete

  • Sociálne siete sú dnes u? ?tandardnym komunika?nym kanálom vo vz?ahu firiem k svojim zákazníkom.
  • Spo?ítajte si, ko?ko financií dávate do r?zneho boostovania príspevkov a akvizi?nych kampaní.
  • V rámci zvy?ovania dosahu príspevkov m??ete popracova? na kvalite publikovanych príspevkov, ?ím m??ete získa? r?zne zdie?ania a dosiahnu? vy??í organicky dosah.
  • Pri akvizi?nych kampaniach si skontrolujte zacielenie kampaní a skúste prípadne viac definova? svoje publikum a tym obmedzi? ?iroké zacielenie.

  5. ú?as? na konferenciách

  • Porozmy??ajte nad nutnos?ou ú?asti na konferenciách, kde máte objednany stánok alebo inú expozíciu.
  • V?etky konferencie sa presúvajú na nové termíny, preto m??ete po?iada? o storno a tym získa? sp?? u? zaplatené financie.

   

  Máte otázky oh?adne úpravy va?ich rozpo?tov? Tak nás neváhajte kontaktova? a poradíme vám.

   

  电影天堂网-官方网站