Alternatívy k platenym nástrojom pre marketérov

 • 09. 04. 2020
 • Niekedy sa ka?dá koruna navy?e hodí viac ne? dos?. Preto sme pripravili zoznam marketingovych nástrojov, ktoré mo?no pou?i? zadarmo a legálne.

  Alternatívy ku grafickym programom

  Adobe Photoshop, Illustrator, InDesing a ?al?ie produkty spolo?nosti Adobe predstavujú priemyselny ?tandard, bez ktorého sa profesionálny grafik ?a?ko zaobíde. Ak ste v?ak marketér a graficky softvér potrebujete tak na ob?asné orezanie fotografií a drobné úpravy, pravdepodobne nebudete potrebova? Photoshop, ale bude vám sta?i? jedna z alternatív zadarmo.

  GIMP

  https://www.gimp.org/

  GIMPGIMP je asi najznámej?ou alternatívou k Photoshopu. Pravidelne aktualizovany softvér pre Windows, OS X aj Linux v sebe obsahuje profesionálne nástroje rovnako ako Photoshop. Celé UI je aj Photoshopu ve?mi podobné. Jediné ?o je potrebné na za?iatku pou?ívania, je namapova? si klávesové skratky, tak ako sme na nich zvyknutí. Jednoduch?ia manipulácia s obrázkami je úplne posta?ujúca.

  Nevyhoda je, ?e v?základe je kompatibilita s .PSD súbormi ob?as nedosta?ujúca.

  TIP: V nastavení GIMP odporú?am zapnú? Single window mode (Window> Single-Window mode) v hornej li?te. U?ívate?ské prostredie bude ove?a podobnej?ie produktom od Adobe.

  GIMP v jednom okně

  Photopea

  https://www.photopea.com/

  Photopea?esky projekt Ivana Kuckira Photopea be?í priamo v prehliada?i. Je to obrovská vyhoda, preto?e nie je nutné ni? in?talova?. Cena za to je, ?e je Photopea niekedy trochu pomal?ia a samozrejme závislá na rychlosti vá?ho pripojenia k internetu, preto?e ka?dy zdrojovy súbor sa musí nahra? na server, ne? ho budete m?c? za?a? upravova?.

  Obrovská vyhoda tohto nástroja je, ?e doká?e korektne otvori? aj .PSD súbory vrátane vrstiev, masiek a ?al?ích elementov. Súbory potom m??ete exportova? do mnohych r?znych formátov.

  TIP: Pre nahranie nového súboru sta?í pretiahnu? drag & drop súbor do okna, kde je otvorená Photopea a tá si súbor u? na?íta sama.

  Photopea editor

  ?al?ie alternatívy k Adobe nástrojom

  Za zmienku ur?ite stojí Inkscape (https://inkscape.org/cs/), alternatíva k vektorovému editoru Illustrator a Scribus (https://www.scribus.net/) ako alternatíva k programu InDesign, primárne pou?ívaného pre sadzbu textu.

  Alternatívy ku kancelárskym balí?kom

  Microsoft Office je stále univerzálny a v?eobecne pou?ívany softvér pre kompletnú paletu kancelárskych prác. Word, Excel, Powerpoint sú základy, ktoré pou?ívame pravdepodobne v?etci. Napriek tomu existuje nieko?ko zaujímavych alternatív.

  Google dokumenty

  https://www.google.com/intl/cs_ALL/drive/using-drive/

  Google dokumenty

  Pod Google ú?tom nájdeme okrem Google disku aj Dokumenty, Tabu?ky a Prezentácie. Google Dokumenty doká?u nahradi? Microsoft Word, Tabu?ky zase Excel a Prezentácia Powerpoint. Bohu?ia?, ka?dy z tychto nástrojov má oproti ?MS Office nástrojom aj isté limity. Napríklad Dokumenty nemajú oproti Wordu tak dobre urobenú kontrolu pravopisu. Tabu?ky oproti Excelu ponúkajú o nie?o men?iu ?kálu pokro?ilych funkcií a Google Prezentácia oproti Powerpointu p?sobí trochu osekanie.

  TIP: Pracujte s u?ívate?skymi oprávneniami. Existuje cely rad nastavení pod Zdie?a?> Roz?írené nastavenia. V?tejto sekcii m??ete nastavi? individuálne prístupy, aj podmienky kto a ?o m??e robi? v dokumente.

  Na druhej strane majú Google jednu obrovskú vyhodu, a to ve?mi jednoduché zdie?anie a mo?nos? spolupráce viac ?udí v jednom dokumente. Microsoft takúto funkcionalitu tie? ponúka, av?ak je ove?a zlo?itej?ie sa k nej dosta?. V rámci Google slu?ieb sta?í Google ú?et a dostato?né práva pre editáciu súborov. Cely tím m??e pracova? v jednej tabu?ke, na jednom dokumente, alebo upravova? a komentova? pripravovanú prezentáciu. Pre firmy Google ponúka tie? platenú verziu, tzv. G Suite, ktorá umo?ňuje celú radu vylep?ení za prijate?né peniaze.

  TIP: Google Tabu?ky v sebe integrujú ?al?ie nástroje Google, napr. Google Translate – = GOOGLETRANSLATE ([text]; [zdrojovy_jazyk]; [cie?ovy_jazyk]).

  Libre office

  https://cs.libreoffice.org/

  Libre OfficeLibreOffice predstavuje klasickú desktopovú alternatívu k Microsoft Office. Op?? ponúka kompletny balík programov pre tvorbu dokumentov, pre prácu s tabu?kami i pre tvorbu prezentácií. Osobne vidím nevyhodu v tom, ?e kompatibilita s Microsoft Office nie je dosta?ujúca, ?o m??e predstavova? problém, ak v???ina ostatnych ?udí v?na?om okolí vyu?íva práve spomínany Microsoft Office. Av?ak nástroje LibreOffice sa stále vyvíjajú, tak?e sa nebojte ich skúsi?.

  Komunika?né programy

  Nástroje pre komunikáciu sú v dne?nej dobe extrémne d?le?ité nielen pre plynuly chod projektov, ale v zásade aj pre pre?itie celej firmy. Toto by sme ako marketingoví ?pecialisti nemali za ?iadnych okolností podceni?.

  E-mail klient

  Ve?ká ?as? firiem funguje na Outlooku, ktory je ?tandardnou sú?as?ou MS Office. Rozhodne sa jedná o ve?mi komplexny a skvely funk?ny program. Ak v?ak aktuálne nedisponujete MS Office, ponúka sa celá rada inych rie?ení.

  Mozilla Thunderbird

  https://www.thunderbird.net/cs/

  Mozilla ThunderbirdPod licenciou Creative Commons je k dispozícii emailovy klient Thunderbird. Klient je k dispozícii pre Windows, Mac aj Linux. Jedná sa o preh?adny program pre vybavovanie po?ty. Ve?mi preh?adne je zobrazené re?azenie emailov. K tomu je k dispozícii cely rad doplnkov od prepojenia s r?znymi kalendármi, cez kontrolu gramatiky, a? po r?zne nástroje pre prácu so správami.

  Nevyhodou je, ?e program je lokálne nain?talovany na danom zariadení a hoci existuje aj portable verzia, na univerzálnu pou?ite?nos? webového rozhrania nedosahuje.

  Gmail

  https://www.google.com/intl/cs/gmail/about/

  GmailAktuálne sa jedná o jeden z najdostupnej?ích a najv?estrannej?ích nástrojov. Ku Google ú?tu dostáva pou?ívate? automaticky aj Gmail. V prípade G-suite mo?no vyu?i? Gmail aj na vlastnej adrese. Odpadá nastavovanie serverov, problémy so zálohovaním, a pod. Hlavná vyhoda je v?ak v tom, ?e Gmail je kompletne vo webovom rozhraní. K emailu sa dostanete odkia?ko?vek, z akéhoko?vek zariadenia. Naviac má ve?mi dobre urobenú aplikáciu do mobilnych telefónov, v ktorej je mo?né jednoducho prepína? medzi Google ú?tami a emailovymi schránkami.

  Vyhoda je aj v integrácii s ostatnymi Google slu?bami. Napríklad, ak prilo?íte príli? ve?kú prílohu, automaticky sa nahrá na Google Drive a link na ňu sa nazdie?a do emailu.

  TIP: Ak vám nevyhovuje default nastavenie správ pod sebou, mo?no si zapnú? rozdelenie obrazovky na dve ?asti (rovnako ako u inych klientov). V nastavení v zálo?ke Doru?ená po?ta sta?í zapnú? tabla ?ítanie a zvoli?, kde sa majú zobrazova? správy.

  Gmail rozdělení dva sloupce

   

  Nástroje pre rychlu komunikáciu

  Pre rychlu a efektívnu komunikáciu m??eme vyu?i? cely rad nástrojov. V Effectix pou?ívame na tieto ú?ely primárne Slack, ale existuje ich omnoho viac.

  Slack

  https://slack.com/intl/en-cz/

  SlackSíce nie je v?zadarmo v plnej verzii, mo?no ho ale dobre pou?íva? aj vo free verzii. Bohu?ia?, vo free verzii sú obmedzenia niekedy trocha nepríjemné – limit na cely ú?et je 10 000 správ. ?o sa pomerne rychlo vy?erpá. V?to prípade si treba da? jasné pravidlá pou?ívania. Ak teda Slack berieme ako platformu pre instant messaging, kde by sme nemali dáva? d?le?ité úlohy, alebo dlhodobé oznámenia, dá sa s tymto obmedzením ?i?.

  Vyhodou je, ?e aj vo free verzii je mo?né cez Slack jednoducho vola? (bez obrazu).

  TIP: Vedeli ste, ?e si m??ete do free Slack verzie nahra? vlastné emotikony a aj animované GIFy?

  Discord

  https://discordapp.com/

  DiscordDiscord je primárne ur?eny pre hrá?ov po?íta?ovych hier, av?ak v mnohych funkcionalitách konkuruje vy??ie uvedenému Slack. Systém je ve?mi podobny, prepínate sa medzi r?znymi servermi, kde sú skupiny – uzavreté alebo otvorené, m??ete tie? re?azi? správy do vlákien pod príspevky. Samozrejmos?ou je aj hlasová komunikácia.

  Vyhodou Discord je, ?e je zadarmo vo ve?mi slu?nej verzii. Za príplatok m??ete dosta? mo?nos? vlastnych emotikon, v???í úlo?ny priestor, prípadne mo?nos? zdie?a? video vo vy??om rozlí?ení.

  Nástroje pre video call

  Ve?mi aktuálna téma sa tyka práve video hovorov. Vidie? sa s ostatnymi ?u?mi, hoci len na obrazovke, je ove?a osobnej?ie, ne? len telefonát bez videa. Existuje op?? celá rada platforiem. Tu spomeniem tie najzásadnej?ie.

  Google Hangouts Meet

  https://meet.google.com/

  Google Hangouts MeetSíce základné, ale ve?mi univerzálne rie?enie pre video call. Sta?í ma? ú?et Google (ani nemusí by? v G-suite pre firmy) a vygenerova? kód daného video hovoru, ktory rozo?leme u?ívate?om.

  Nástroj umo?ňuje nahrávanie hovorov, zdie?anie obrazovky, prípadne na dia?ku vypnú? mikrofón nedisciplinovanym ú?astníkom video konferencie.

   

  Zoom

  https://zoom.us/

  Zoom videokonferenceVe?mi populárna aplikácia pre video konferencie. U? vo free verzii ponúka ve?mi zaujímavé funkcie, hoci s obmedzeniami, ako je napríklad maximálna d??ka video konferencie a?to 40 minút.

  S tymito dvoma programami by sme mali by? plnohodnotne pripravení pracova?. Okrem toho odporú?am tie? oprá?i? prihlasovacie údaje na Skype, predsa len je stále v mnohych spolo?nostiach pou?ívany.

  ?al?ie zdroje

  Preto?e je na trhu neuverite?né mno?stvo nástrojov, ktoré pokryvajú v???inu oblastí komunikácie a podnikania, odporú?am si prejs? zdroje ni??ie.

  Odkaz na tabu?ku s viacerymi komunika?nymi nástrojmi a ich hodnotením nájdete TU.

  Zoznam nástrojov pre remote work.

  Ze specializovanych nástroj? doporu?uji i tento ?lánek o SEO nástrojích zdarma od Zdeňka Dvo?áka

  https://linki.cz/seo-nastroje-zdarma/

  电影天堂网-官方网站