Otvorte svoju prevádzku online v?aka eshopu

 • 22. 03. 2020
 • Autor: Tatiana Leporis | 22.marec 2020

  Zatvorené cukrárne, kvetinárstva, lah?dky i opravovne obuvi. To v?ak neznamená, ?e by sme nepotrebovali torty na na?e narodeninové oslavy, kvety pre tych, na ktorych nám zále?í alebo gumáky pre deti, lebo sa vonku rozpr?alo. Práve naopak, my v?etci tieto mali?ké lokálne obchodíky potrebujeme. Rovnako ako vy – maloobchodníci – potrebujete nás, svojich stálych zákazníkov. Ale ako na to teraz, ke? prevádzky musia zosta? zatvorené?

  Otvorte si prevádzku v digitálnom svete

  úplne jednoducho. Ak musíte zavrie? prevádzku v meste, m??ete si kedyko?vek a prakticky v priebehu pár dní otvori? na internete. S tym rozdielom, ?e sa na seba nemusíte díva? ako na úplného za?iato?níka, vy u? toti? svojich klientov, vernych zákazníkov máte. Získali ste ich dlhoro?nou poctivou prácou, a oni vás poznajú. U?ah?ite im nákupy a otvorte sa v digitálnom svete. Pom??e vám to prekona? toto neisté obdobie a ?o je d?le?itej?ie – o svojich zákazníkov neprídete.

  1. Vyberte si eshopové rie?enie, ktoré je u? hotové. Dnes naozaj nemáte ?as na to, aby ste strácali ?as h?adaním programátora, ktory vám za nieko?ko mesiacov vytvorí eshop na mieru, ale ktory bude o ?al?ích pár mesiacov zastaraly. My odporú?ame Shoptet. Je hotovy, rychly, spo?ahlivy, bezpe?ny, intuitívny, ?ahko sa s ním z?ijete, aj ke? nie ste digitálny guru.

  2. Vyberte si ?ablónu (hotovy dizajn s modelovymi obrázkami, prvkami a rozlo?ením), ktorá najviac vyhovuje va?im potrebám. Vyberajte nielen pod?a dizajnu, ale aj pod?a funkcionality. Ak neviete, nevadí, poradíme vám.

  3. Registrujte si doménu, hosting pre eshop ponúka Shoptet v cene prenájmu.

  4. Spolu s na?ou pomocou zvládnete aj základné nastavenia obchodu, vrátane meny a daňového nastavenia. Objednajte si na?u asistenciu.

  5. Akonáhle sú základy nastavené, pripravíme vám strom kategórií:?to znamená, ?e va?e produkty preh?adne roztriedime. Následne vám nastavíme jeden vzorovy produkt. Vytvoríme parametre produktu (ve?kos?, farba a pod.), príznaky aj filtre, na základe ktorych si bude m?c? zákazník produkt sám vo va?om novom obchode vyh?ada?. Ak aspoň ob?as nakupujete na internete, u? viete, ?e tieto nastavenia sú pre predaj produktu nevyhnutné. A ?o je d?le?ité – na základe tohto vzorového produktu budete sami vedie? nastavi? akyko?vek ?al?í produkt a naplni? si eshop produktami.

  6. Pom??eme vám vytvori? obsahové stránky ako stránku o vás, va?ej spolo?nosti, príbeh va?ej zna?ky, kontakty, informácie o platbách (dobierka, prevod na ú?et, GoPay a pod.) a o sp?soboch dopravy (Slovenská po?ta, kuriérne spolo?nosti, vlastná doprava) a nezabudneme ani na Obchodné podmienky a GDPR.

  7. Ke? u? sme pri sp?soboch dopravy a platbách – toto je taktie? jedna zo základnych vecí, ktoré musia by? d?kladne nastavené. Vá? zákazník tak získa mo?nos? vybra? si nielen akú dopravu sám preferuje, ale aj sp?sob, akym m??e za tovar zaplati?. Teraz sa odporú?a platba kartou vopred, lebo kuriérske spolo?nosti prijali obmedzenia preberania hotovosti.

  8. Nemáte po ruke ?ikovného grafika? Nevadí. Zabezpe?íme vám grafiku – vytvoríme vám bannery na úvodnú stránku, ale i do jednotlivych kategórií. Nau?íme vás ako grafické prvky na va?om novom eshope nastavi? ?i vymeni?.?

  9. Chcete predáva? aj tovar so z?avou? Posiela? zákazníkom newsletter? Na va?om novom eshope vám nastavíme také marketingové moduly, ktoré vám najviac pom??u. Je ich ve?mi ve?a a ur?ite nepotrebujete v?etky, zopár naozaj dobrych vám ale vieme odporu?i?.

  10. Zároveň vám prepojíme eshop so sociálnymi sie?ami – Facebookom, Instagramom, prepojíme s Googlom, alebo aj s cenovymi porovnáva?mi ako je napríklad Heureka a Pricemania.

  11. Nau?íme vás ako zvláda? administráciu objednávok, orientova? sa v skladovom hospodárstve, ako posiela? faktúry alebo aj ako fungujú dobropisy.

  12. Na koniec to najlep?ie – svoj eshop m??ete testova? zadarmo a? 30 dní, potom vám ho presunieme na va?u vlastnú doménu. Na na?e slu?by vám ponúkame z?avu 30 %, ktorá platí do konca marca. Suma sumárum vás novy eshop nebude stá? 5-, ani 10-tisíc ako ste sa obávali, ale len 700 a? 1000 € (treba doplni? interval) v závislosti od rozsahu prác.

  Tak ako, ideme do toho? Kontaktujte nás.

  Vyber na?ich referencií eshopov na Shoptete

  电影天堂网-官方网站