Zoznámte sa s klientmi, ktorym u? funguje marketing na 150 %

Potrebujete tie? pom?c? s marketingom?
Aj vy sa m??ete sta? na?ím top klientom.

“Effectix je pre nás silnym partnerom, ktorého sme h?adali. Zodpovedne starajú o ná? online marketing v oblasti SEO a my sa tak m??eme plne venova? vyvoju a predaju na?ich produktov.”

Michal Nem?ok
Marketing manager

“Dobre sme si uvedomovali, ?e online je pre nás v rámci marketingu jednou z k?ú?ovych tém a sme radi, ?e práve Effectix nám pomáha v tom, aby nás na?i zákazníci na?li.”

Luká? Kordule
Marketing manager

“Effectix sa pre nás stal k?ú?ovym partnerom pre oblas? online reklamy. Minuly rok sme spolu otestovali reklamnú kampaň zameranú na získavanie novych Leadov. Pre tento rok sme si opakovane vybrali pre spoluprácu Effectix, tentoraz na realizáciu brandovej kampane.”

Vendula Seibertová
Marketing manager

“H?adali sme silného partnera, akym Effectix bez pochyby je. Za pomerne krátku dobu sme pocítili vysledky na?ej spolupráce. Boli sme nielen viac vidie?, ale zvy?ili sa nám aj celkové prodaje.”

Tomá? Keresztesi
?editel Dublino SK

Na?a spolupráca s Effectixom prebieha u? od roku 2011, kedy nám redizajnovali webové stránky. Nesk?r sme vyu?ili aj slu?bu optimalizácie pre vyh?adáva?e, ?o nám prinieslo efektívne vysledky aj novych zákazníkov. V?aka Effectixu doká?eme rychlo reagova? na nové trendy v online marketingu a neustále sa v tejto oblasti rozvíja?.

Ing. Zuzana Brunner
Majitelka Ambiente

Na?i klienti

Nechajte sa in?pirova?
prípadovymi ?túdiami

Exportujeme marketing
do viac ako 18 krajín sveta

Ako nás hodnotia ostatní?

??Spolo?nos? Effectix sa nám u? takmer rok a?pol stará a?spravuje PPC kampane a?vyrazne nám pomohla aj pri prechode na ná? novy web, kedy sa aj napriek prísnym ?tandardom na?ej spolo?nosti postarali o??o najv???iu optimalizáciu a?funk?nos? webu. Na základe doteraj?ích skvelych skúseností sa im zároveň chceme po?akova? za promptné rie?enie na?ich po?iadaviek, problémov a?za vyborné a?vidite?né vysledky, ktoré sú pre nás zárukou spokojnosti. ?peciálne po?akovanie patrí p. Rusnákovi a?p. Mergleskému, ktorí v?etky na?e podnety rie?ia v?dy vo ve?mi krátkom ?ase a?ve?a krát aj po pracovnej dobe.?Veríme, ?e v?aka ich práci budeme na?alej dosahova? stále vy??ie ciele.

Mgr. Radka Obertová

RIJA - Bavaria s.r.o

?S agentúrou Effectix spolupracujeme u? nieko?ko rokov a postupne sme im odovzdali cely online marketing. S ich prácou a rychlym prístupom sme ve?mi spokojní. Investície do marketingu sa nám v?aka nim u? nieko?konásobne vrátili a spolu tvoríme stále nie?o nové ?o nás posúva ?alej.”

?
?
kociky.sk

Ko?íky.sk, s.r.o

?S Effectix sme za?ali spolupracova? v rámci SEO a dnes u? pre nás zabezpe?ujú cely online marketing pre dva e-shopy. Zastre?ujú nám teda v?etko od vytvorenia kampane a jej kreatívy po celú propagáciu v rámci v?etkych kanálov. Vysledky sa stále zlep?ujú a v?aka Effectix máme pravidelne medziro?né nárasty v tr?bách, v?aka ?omu stále rastieme a otvárajú sa nám nové mo?nosti. So spoluprácou sme ve?mi spokojní.”

?
?
mojnabytok.sk a omega-nabytok.sk

TRUEONE, s. r. o.

?Spolupracujeme so spolo?nos?ou Effectix u? vy?e 2 rokov, po?as ktorych nás postupne zasv?tili do ?tajov“ online marketingu . Aj preto mo?eme s istotou napredova?,? a zlep?ova? na?e slu?by.”

?
?
dublino.sk

DUBLINO SLOVAKIA, s. r. o.

?So spolo?nos?ou Effectix sme za?ali spolupracova? v roku 2015, realizovali sme spolo?ne nieko?ko on-line kampaní a reálne hodnotíme na?u spoluprácu za prínosnú. Kreativita, inovatívny prístup k media mixom, prakticky a efektívny prístup k on-line médiám ako aj k sociálnym sie?am, dobry mana?ment komunikácie s klientom z nich robia agentúru s ktorou sa dobre spolupracuje.”

?
?
up-slovensko.sk

Up Slovensko, s. r. o.

电影天堂网-官方网站