“Máme radi SEO a vyzvy!
Po?me spolo?nymi silami
zlep?i? vá? web.”

Peter Nem?ek / Teamleader SK SEO

ANALYZA
KLú?OVYCH
SLOV

SEO
ASISTENCIA

CONTENT
MARKETING

LINKBUILDING

?o vám SEO od nás prinesie?

Zvy?enie organickej náv?tevnosti

Náv?tevnos?

Kvalitny web z poh?adu SEO a UX

Kvalitny web

Lep?í obsah
Lep?í obsah
povedomie o zna?ke v?aka SEO

Povedomie o zna?ke

Ako to dosiahneme?

1. Podrobnou SEO analyzou
2. Analyzou k?ú?ovych slov
3. Tvorbou kvalitného obsahu
4. Implementáciou noviniek
5. Návrhom a realizáciou vhodnej stratégie
6. Získaním kvalitnych sp?tnych odkazov

Pre?o s nami spolupracova??

● Sledujeme trendy a prisp?sobujeme sa im
● Neustále sa vzdelávame a prená?ame novinky do praxe
● Pravidelne komunikujeme a konzultujeme na?u prácu
● Ka?dy mesiac reportujeme vysledky
● Doká?eme sa prisp?sobi? va?im potrebám

Chcete zlep?i? svoje pozície
v organickom vyh?adávaní?

Máme dlhodobé SEO vysledky

Náv?tevnos? z Google

%

Organická náv?tevnos?

%

Organická náv?tevnos?

%

Konverzny pomer

%

Náv?tevnos? webu

%

Referencie od zákazníkov

 • 9

  “Effectix se pro nás stal klí?ovym partnerem pro oblast online reklamy. Minuly rok jsme spolu otestovali reklamní kampaň zamě?enou na získávání novych lead?. Pro tento rok jsme si opakovaně vybrali pro spolupráci Effectix, tentokrát pro realizaci brandové kampaně.”

  Vendula Seibertová / Marketing manager
 • 8

  “Dob?e jsme si uvědomovali, ?e online je pro nás v rámci marketingu jedním z klí?ovych témat a jsme rádi, ?e právě Effectix nám pomáhá v tom, aby nás na?i zákazníci na?li.”

  Luká? Kordule / Marketing manager
 • 7

  “Effectix je pro nás silnym partnerem, kterého jsme hledali. Zodpovědně pe?ují o ná? online marketing v oblasti SEO a my se tak m??eme plně věnovat vyvoji a prodeji na?ich produkt?.”

  Michal Nem?ok / Marketing manager
 • 6

  ?So spolo?nos?ou Effectix sme za?ali spolupracova? v roku 2015, realizovali sme spolo?ne nieko?ko on-line kampaní a reálne hodnotíme na?u spoluprácu za prínosnú. Kreativita, inovatívny prístup k media mixom, prakticky a efektívny prístup k on-line médiám ako aj k sociálnym sie?am, dobry mana?ment komunikácie s klientom z nich robia agentúru s ktorou sa dobre spolupracuje.”

  www.up-slovensko.sk / Up Slovensko, s. r. o.

 • 5

  ?Spolupracujeme so spolo?nos?ou Effectix u? vy?e 2 rokov, po?as ktorych nás postupne zasv?tili do ?tajov“ online marketingu . Aj preto mo?eme s istotou napredova?,? a zlep?ova? na?e slu?by.”

  www.dublino.sk / DUBLINO SLOVAKIA, s. r. o.

 • 4

  ?S Effectix sme za?ali spolupracova? v rámci SEO a dnes u? pre nás zabezpe?ujú cely online marketing pre dva e-shopy. Zastre?ujú nám teda v?etko od vytvorenia kampane a jej kreatívy po celú propagáciu v rámci v?etkych kanálov. Vysledky sa stále zlep?ujú a v?aka Effectix máme pravidelne medziro?né nárasty v tr?bách, v?aka ?omu stále rastieme a otvárajú sa nám nové mo?nosti. So spoluprácou sme ve?mi spokojní.”

  www.mojnabytok.sk a www.omega-nabytok.sk / TRUEONE, s. r. o.

 • 2

  ?Spolo?nos? Effectix sa nám u? takmer rok a pol stará a spravuje PPC kampane a vyrazne nám pomohla aj pri prechode na ná? novy web, kedy sa aj napriek prísnym ?tandardom na?ej spolo?nosti postarali o ?o najv???iu optimalizáciu a funk?nos? webu. Na základe doteraj?ích skvelych skúseností sa im zároveň chceme po?akova? za promptné rie?enie na?ich po?iadaviek, problémov a za vyborné a vidite?né vysledky, ktoré sú pre nás zárukou spokojnosti. ?peciálne po?akovanie patrí p. Rusnákovi a p. Mergleskému, ktorí v?etky na?e podnety rie?ia v?dy vo ve?mi krátkom ?ase a ve?a krát aj po pracovnej dobe. Veríme, ?e v?aka ich práci budeme na?alej dosahova? stále vy??ie ciele."

  Mgr. Radka Obertová / RIJA - Bavaria s.r.o.

 • 1

  ”Na?a spolupráca s Effectixom prebieha u? od roku 2011, kedy nám redizajnovali webové stránky. Nesk?r sme vyu?ili aj slu?bu optimalizácie pre vyh?adáva?e, ?o nám prinieslo efektívne vysledky aj novych zákazníkov. V?aka Effectixu doká?eme rychlo reagova? na nové trendy v online marketingu a neustále sa v tejto oblasti rozvíja?."

  Ing. Zuzana Brunner / Majite?ka Ambiente

 • 3

  ?S agentúrou Effectix spolupracujeme u? nieko?ko rokov a postupne sme im odovzdali cely online marketing. S ich prácou a rychlym prístupom sme ve?mi spokojní. Investície do marketingu sa nám v?aka nim u? nieko?konásobne vrátili a spolu tvoríme stále nie?o nové ?o nás posúva ?alej.”

  www.kociky.sk / Ko?íky.sk, s.r.o

Prezentácia optimalizácia pre vyh?adáva?e

SEO – optimalizácia pre vyh?adáva?e

Cie?om SEO (Search engine optimization) je zlep?enie umiestnenia vá?ho webu vo vysledkoch vyh?adávania a tym pádom aj vy??ia náv?tevnos? a viac konverzií. V rámci SEO asistencie vám vytvoríme technicky audit webu s konkrétnymi návrhmi na úpravu. Pom??eme vám s tvorbou kvalitného obsahu na web i mimo neho – dobry a unikátny obsah ocenia nielen vyh?adáva?e, ale aj náv?tevníci webu. Postaráme sa aj o získanie sp?tnych odkazov na vá? web.

Analyza klú?ovych slov

Na aké k?ú?ové slová sa vá? web umiestňuje na prednych pozíciách? To vám povie analyza k?ú?ovych slov. Pom??e vám tie? s tvorbou nového obsahu, ktory vám privedie náv?tevníkov na ?pecifické otázky. Vo ve?mi konkuren?nom prostredí vám analyza k?ú?ovych slov ponúkne príle?itosti na umiestnenie sa na menej h?adané otázky, na ktoré va?a konkurencia necieli.

?kolenie - analyza k?ú?ovych slov

Chcem lep?ie SEO

súhlas so spracovaním osobnych údajov

14 + 13 =

电影天堂网-官方网站