Slu?by, s ktorymi budete aj vy efektívni

Pú??ame sa len do toho, ?o naozaj vieme. A preto?e toho vieme ve?a, sme schopní postavi? a realizova? kompletné kampane: ako vykonnostne, tak kreatívne. Vytvárame aj kombinované módy.

Export

V?aka na?im znalostiam a skúsenostiam doká?eme etablova? slovenské firmy na zahrani?nych trhoch: Kanada, USA, ?panielsko alebo Japonsko.

 

> Viac

Stratégie

V online svete do seba v?etko musí zapada?. Pomáhame preto na?im klientom s kompletnym nastavením ich online stratégie.

 

> Viac

Videá

V sú?asnej dobe, ke? pou?ívatelia v?eobecne málo ?ítajú, je video k?ú?ovym prvkom. Vytvoríme a zostriháme klipy, ktoré va?e cie?ové skupiny dostanú do kolien.

 

> Viac

Analyzy

?as od ?asu je potrebné d?kladne sa pozrie? do útrob vá?ho on-line, aby sme zistili, ?o funguje skvele a kde, naopak, treba prida?.

 

> Viac

?kolenia

Niektoré spolo?nosti si chcú vykon a obsah tvori? sami, ale nevedia. Preto organizujeme ?kolenia, na ktorych im odovzdáme na?e know-how.

 

> Viac

Shoptet

Máte eshop na Shoptete? Máme s marketingom na tejto platforme vyborné skúsenosti. Radi vám poradíme, ako va?u ?ablónu vylep?i? a ako na Shoptete robi? ú?inny marketing. Nikoho lep?ieho nenájdete.

 

> Viac

Online stratégia

Stratégia See – Think – Do – Care pomáha na?im klientom uchopi? marketing komplexnej?ie. Táto stratégia rie?i cely nákupny alebo dopytovy proces zákazníka.

 

> Chcem návrh stratégie

Brand

Vykon

Export

PPC

Mesa?ne trávime na PPC kampaniach viac ako 900 hodín. Klientom spravujeme kredit za 4 500 000 K? v ?R a 300 000 EUR na Slovensku. Pri 143 klientov máme priemerny konverzny pomer 4,92 % a mesa?ne realizujeme viac ako 790 000 kliknutí, ktoré v priemere priná?ajú 41 000 konverzií. A aby sme pracovali efektívne, pou?ívame aktuálne 16 scriptov.

 

> Chcem audit kampaní zadarmo

SEO

Moderné SEO rie?i nielen zvidite?nenie webov vo vyh?adáva?och a navy?enie náv?tevnosti, ale aj zlep?enie konverzného potenciálu. SEO (z anglického Search Engine Optimization) predstavuje súbor techník a postupov, ako zabezpe?i? jednoduché nájdenie webu v prirodzenom vyh?adávaní a privies? tak relevantnú organickú náv?tevnos?.

 

> Viac o SEO

Pozrite sa na na?e referencie
a case study

Sociálne siete

Sociálne siete umo?ňujú prezentáciu firiem priamo v online prostredí. Cie?om kampaní na sociálnych sie?ach m??e by? podpora brandu a PR. Pri správnom nastavení a práci s reklamnym systémom je mo?ny aj priamy predaj. Sociálne siete sa tak nestávajú len komunika?nym a propaga?nym prvkom, ale aj jednym z predajnych kanálov.

 

> Viac na na?om blogu

Porovnáva?e tovaru

Porovnáva?e tovaru sú weby, na ktorych pou?ívatelia porovnávajú ceny tovaru a kvalitu poskytovanych slu?ieb jednotlivych e-shopov. Ak s nimi pracujete správne, sú mimoriadne efektívnym predajnym kanálom, preto?e doká?u na vá? web privies? relevantnych záujemcov o va?e slu?by ?i tovar. Po?te vplyv porovnáva?ov zúro?i? s nami!

Ozvite sa nám a my vám
vytvoríme správnu stratégiu

Videomarketing

Videomarketing predstavuje ?iroké spektrum videoformátov, prisp?sobenych potrebám a cie?om klienta. Videá sú zásadné pre vytvorenie populárneho a silného imid?u firmy. Tie? pre akúko?vek marketingovú komunikáciu postavenú na prí?a?livosti, variabilite, unikátnosti a dynamickom formáte videomateriálu. Cie?om videomarketingu je upúta?, informova? a bavi?. V sú?asnosti, ke? u?ívatelia obsah prijimajú rad?ej cez obraz ne? riadky, je práca s videom efektívnej?ia ako s klasickymi textovymi formátmi.

 

> Pozrite si na?e referencie

Analyzy

V na?om portfóliu sa m??ete stretnú? s analyzami pou?ivate?skej prívetivosti (UX dizajn), SEO analyzami a analyzami v ?irokom spektre vylep?ovania vá?ho webu. Sú?as?ou tychto analyz je okrem iného aj získanie relevantnych údajov o va?ej konkurencii, odporú?ania oh?adom zacielenia a rozsiahle dáta z trhu. Heslo: kto nemeria, ten neriadi – je k?ú?om k úspechu v internetovom podnikaní. Bez h?bkovych analyz, ktoré sú základnym a ?tartovacím bodom efektívnej propagácie va?ich projektov, nie je mo?né sa posunú? ?alej.

?kolenie

Neustále vzdelávanie je pre orientáciu v online marketingu k?ú?ové, ke??e trendy sa neustále menia, vznikajú nové nástroje a existujúce sa aktualizujú. Trh sa stále viac prisp?sobuje potrebám zákazníkov. Informácií a noviniek je tak ve?ké mno?stvo.

My v?etky tieto atribúty sledujeme a získané informácie v?etkym záujemcom prostredníctvom na?ich ?kolení odovzdávame. Pre?kolíme vás vo v?etkych oblastiach internetového marketingu, v?aka ?omu získate praktické informácie a skúsenosti. Dozviete sa o novinkách a trendoch tykajúcich sa zvolenej témy.

Viac informácií o ?koleniach

电影天堂网-官方网站