“Vyu?ite silu sociálnych sietí a prirodzene oslovte pou?ívate?ov v online prostredí, kde trávia ?as.

Klára?Faiglová / Social media specialist

VYKONNOSTNé KAMPANE
OBSAH NA SOCIáLNYCH SIE?ACH
SPOLUPRáCA S INFLUENCERMI
NáBOROVé KAMPANE
OSOBNé ?KOLENIE

?o vám sociálne siete prinesú?

Brand awareness
Relevantnych náv?těvníkov
Tr?by
Komunitu

Ktoré sociálne médiá pou?ívame?

1. Facebook
2. Instagram
3. LinkedIn
4. Pinterest
5. Twitter
6. TikTok

Pre?o s nami?

Viac ako 100 aktívnych ú?tov
Ro?ne investujeme viac ako 2 mil. € v kredite
Individuálny a otvoreny prístup
Implementovanie komplexnej marketingovej stratégie
Multichannel presah v?aka spolupráci medzi tímami
Tím ?pecialistov na Slovensku a v ?esku

Presved?te sa, ?i vyu?ívate sociálne siete na maximum.

Na?e vysledky

Navy?enie tr?ieb medziro?ne pod?a GA

%

Finan?ná úspora pri nábore zamestnancov

%

Zvy?enie dosahu

%

Nárast konverzií

%

Nárast miery zaujatia

%

Referencie od zákazníkov

 • 13- Sklofix

  Sklenárstvo SKLOFIX“ V?aka Effectixu som rozbehol sociálne siete a za?al som dostáva? nové dopyty cez Facebook.”

  Luká? Volics/ majite? sklenárstva Sklofix
 • 12- ARDON SAFETY

  Ardon Safety“ Na Effectix jsme se obrátili kv?li správě obsahu na?ich sociálních sítí. Tym Effectixu nás prakticky ihned p?ekvapil kreativitou, neot?elymi nápady a skvělou realizací. Navíc bych vyzvedla samostatnost a spolehlivost celého tymu. Je to skvěly pocit, kdy? se o své sociální sítě nemusíte starat, a je?tě se u firemních p?íspěvk? z dílny Effectixu skvěle bavíte. Spolupráci s touto agenturou jednozna?ně doporu?uji!

  Jakub Vesely/ ARDON SAFETY s.r.o.
 • 11- Milenium

  Milenium“ Agentúre Effectix v?a?ím za úspe?né rozbehnutie efektívnych kampaní na sociálnych sie?ach ako aj vyborné rady ako tu tvori? obsah, ?o mi pomohlo získal novych zakazníkov.

  Peter ?ípo?/ majite? seda?ky MILENIUM
 • 10-Kotva

  “ Spole?nost Effectix se nám stará o obsah na facebookovém profilu a o kampaně. Za tu dobu, co mají pod sebou p?edev?ím facebookovou stránku, se ohromně zvedla kvalita na?eho FB profilu a jsme velmi spokojeni s?pozitivní reakcí na na?e p?íspěvky a také s nár?stem fanou?k?.
  Na tymu, ktery se o nás stará, oceňuji hlavně proaktivitu, a to, ?e se i pro nás, malého klienta sna?í vymyslet v?dy co nejefektivněj?í ?e?ení a vyu?ít na?e investované prost?edky na maximum.
  Poděkování pat?í hlavně Evě Durnové a Klá?e Faiglové, které jsou v?dy p?ipraveny promptně reagovat na na?e nestandardní po?adavky.”

  Petra ?í?ková/ OD Kotva

Tvorenie komplexnej reklamnej stratégie

Vykonnostné kampane

Globálne sa reklamy umiestnené na sociálnych sie?ach radia na ?tvrté najob?úbenej?ie miesto pre kontakt so zna?kou, pri?om 28 % pou?ívate?ov tvrdí, ?e reklamy im pomáhajú s vyberom produktov. My vám vytvoríme komplexnú reklamnú stratégiu, ktorá podporí rozvoj vá?ho brandu a zasiahne v?etky fázy nákupného správania pou?ívate?a. Priebe?ne analyzujeme vysledky a maximalizujeme ich vykonnos? s oh?adom na prebiehajúce obdobie. Na?im klientom zabezpe?ujeme kampane na Slovensku, v ?esku aj v zahrani?í.

Obsah na sociálnych sie?ach

V?aka obsahu na sociálnych sie?ach m??ete dlhodobo zvy?ova? hodnotu va?ej zna?ky. Sociálne médiá u? nie sú len komunika?nym kanálom, ale dávajú vám príle?itos? vytvori? si spojenie s publikom. Nami vytvoreny obsah zaujme va?ich zákazníkov a zvy?i povedomie o va?ej zna?ke. V na?om tíme sú zastúpení content ?pecialisti, grafici, copywriteri aj externí influenceri. Na správu obsahu vyu?ívame moderné nástroje, ktoré nám umo?nia cely proces automatizova? a podrobne analyzova?.
Tvorba zaujímavého obsahu

Chcem lep?ie sociálne siete!

súhlas GDPR

9 + 2 =

电影天堂网-官方网站