Zásady spracovania osobnych údajov spolo?nosti Effectix.com, s.r.o.

Správca osobnych údajov a subjekt údajov

Správcom osobnych údajov je spolo?nos? Effectix.com, sro, I?O: 285 12 669, so sídlom Jakubovo nám. 19, 811 09 Bratislava – mestská ?as? Staré Mesto, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlo?ka ?. 65042/B (?alej len správca). Správcu je mo?né kontaktova? písomne na vy??ie uvedenej adrese alebo emailom na info@effectix.com.

Spolo?nos? Effectix.com, s.r.o. v rámci svojej ?innosti vystupuje tie? ako spracovávate? osobnych údajov. V takom prípade je správcom osobnych údajov subjekt, pre ktorého spolo?nos? Effectix.com, s.r.o. vykonáva spracovanie. Typicky ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikajúcu, ktorá spolo?nosti Effectix.com, s.r.o. poskytuje svoje (marketingové) slu?by. Spracovanie v tychto prípadoch je v?dy popísané v jednotlivych zásadách spracovania osobnych údajov príslu?nych správcov.

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe zmluvy o poskytovaní slu?ieb ?i inej zmluvy uzavretej so správcom alebo na základe opatrení prijatych pred jej prijatím na ?iados? tejto fyzickej osoby (dopyt slu?ieb). ?alej je subjektom údajov fyzická osoba, ktorá správcovi poskytla svoje osobné údaje na základe súhlasu s pou?itím cookies na webovej stránke správcu http://www.kookai-web.com/. Subjektom údajov m??e by? aj fyzická osoba, ktorej osobné údaje správcu získal z inych zákonnych zdrojov.

Rozsah spracovania osobnych údajov

Správca spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom sú mu poskytnuté subjektami údajov, alebo v akom rozsahu ich správca získa z inych zákonnych zdrojov. Ide o: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, miesto podnikania, identifika?né ?íslo, daňové identifika?né ?íslo, platobné údaje, e-mail, telefón, podpis, sie?ové identifikátory a osobné údaje získané z cookies.

ú?el spracovania osobnych údajov

Správca spracováva osobné údaje dotknutych os?b na ú?ely splnenia zmluvy uzatvorenej medzi subjektom údajov a správcom (najm? poskytovanie marketingovych slu?ieb), plnenie právnych povinností (ako sú napr. Daňové a ú?tovné povinnosti) a ochrany oprávnenych záujmov správcu (najm? ochrana majetku správcu a ochrana právnych nárokov správcu).

Zo strany správcu nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, uvedenému v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych údajov a o zmene a doplnení niektorych zákonov publikovany v Zbierke zákonov SR.

Posúdenie nevyhnutnosti spracovania

Správca dbá na ochranu súkromia dotknutych os?b, a preto spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné pre stanovené ú?ely spracovania.

Právny základ spracovania osobnych údajov

Právnym základom spracovania osobnych údajov uvedenych v cookies je súhlas dotknutych os?b. V ostatnych prípadoch je právnym základom spracovania vykon zmluvy, ochrana oprávnenych záujmov správcu a splnenie právnej povinnosti.

Doba spracovania osobnych údajov

V prípade osobnych údajov spracovávanych na ú?ely splnenia zmluvy správca spracováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vz?ahu a následne po?as ?al?ích 10 rokov, a to s oh?adom na d??ku preml?acej lehoty pri náhrade ?kody ?i ujmy. V prípade spracovania na ú?ely splnenia právnej povinnosti správca spracováva osobné údaje po dobu stanovenú právnymi predpismi. V prípade osobnych údajov spracúvanych na základe súhlasu dotknutej osoby s ulo?ením cookies správca spracováva osobné údaje po dobu ur?enú v konkrétnom cookie súbore, najdlh?ie v?ak po dobu 2 rokov, ak nebude súhlas so spracovaním osobnych údajov do tej doby odvolany.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobnych údajov

Ak dotknutá osoba dala správcovi súhlas so spracovaním osobnych údajov, m??e svoj dobrovo?ne udeleny súhlas so spracovaním osobnych údajov kedyko?vek bezplatne odvola?, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: info@effectix.com. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnos? spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktory bol dany pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tie? nemá vplyv na spracovanie osobnych údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre vykon zmluvy, právnej povinnosti ?i z inych d?vodov uvedenych v platnych právnych predpisoch).

Prístup k osobnym údajom

K osobnym údajom subjektov údajov má prístup správca a prípadne tie? tretie osoby – príjemcovia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorych spracovanie sp?ňa po?iadavky pod?a platnych právnych predpisov a ktoré zais?uje primeranú ochranu práv dotknutych os?b. Príjemcovia osobnych údajov sú:

  • poskytovatelia daňovych / ú?tovnych slu?ieb: spolo?nos? EK Partners, s.r.o., I?O: 04599624;
  • poskytovatelia informa?nych slu?ieb a systémov;
  • správcovia IT systémov;
  • poskytovatelia právneho poradenstva;
  • poskytovate? slu?by Google Analytics pre monitorovanie náv?tevnosti webovych stránok správcu, slu?by Google Ads na ú?ely marketingu a slu?by Google suite pre správu súborov a komunikáciu: spolo?nos? Google Ireland Limited, reg. ?. 368047 a Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043, USA;
  • poskytovate? slu?by Facebook Ads na ú?ely marketingu: spolo?nos? Facebook, Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025, USA;
  • poskytovate? marketingovej slu?by Sklik: spolo?nos? Seznam.cz, a.s., I?O: 26168685;
  • poskytovate? marketingovej platformy: spolo?nos? Adform A / S, so sídlom Wildersgade 10B, DK-1408 Copenhagen, Dánske krá?ovstvo;
  • poskytovate? marketingovych slu?ieb: spolo?nos? ETARGET CZ, s.r.o., I?O: 28466977;
  • orgány verejnej moci, ktorym má správca povinnos? osobné údaje poskytova?.

Osobné údaje sú odovzdávané len v rámci ?lenskych ?tátov Európskej únie s vynimkou poskytovate?ov Google a Facebook, u ktorych m??e dochádza? k prenosu osobnych údajov do USA. Odovzdávanie tymto príjemcom je zalo?ené na systéme prenos osobnych údajov medzi Eú a USA v obchodnych vz?ahoch s názvom Privacy Shield.

Preukazovanie toto?nosti dotknutych os?b

Správca je oprávneny po?adova? preukázanie toto?nosti dotknutych os?b na ú?ely zamedzenia prístupu neoprávnenych os?b k osobnym údajom.

Práva dotknutych os?b vo vz?ahu k osobnym údajom

Vo vz?ahu k osobnym údajom má dotknutá osoba najm? tieto práva:
a) právo svoj súhlas kedyko?vek odvola?;
b) právo osobné údaje opravi? ?i doplni?;
c) právo po?adova? obmedzenie spracovania;
d) právo namieta? alebo s?a?nos? sa proti spracovaniu v ur?itych prípadoch;
e) právo po?adova? prenesenie údajov;
f) právo na prístup k osobnym údajom;
g) právo by? informovany o poru?ení bezpe?nosti osobnych údajov v ur?itych prípadoch;
h) právo na vymazanie osobnych údajov (právo by? “zabudnuty”) v ur?itych prípadoch; a
i) ?al?ie práva stanovené v zákone o spracovaní osobnych údajov a vo v?eobecnom nariadení o ochrane osobnych údajov ?. 18/2018.

?o to znamená, ?e dotknutá osoba má právo vznies? námietku?

Pod?a ?l. 21 v?eobecného nariadenia o ochrane osobnych údajov ?. 2016/679 má dotknutá osoba okrem iného právo namieta? proti spracovaniu osobnych údajov, ak je spracovanie vykonávané na základe oprávneného záujmu, vrátane spracovania na ú?ely priameho marketingu. Námietku je mo?né poda? správcovi písomne ???i na emailovú adresu: info@effectix.com. V prípade, ?e subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu, správca osobné údaje ?alej nespracováva, ak nepreuká?e záva?né oprávnené d?vody pre spracovanie, ktoré preva?ujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pre ur?enie, vykon alebo obranu právnych nárokov. Ak sú osobné údaje spracovávané za ú?elom priameho marketingu a subjekt údajov proti takémuto spracovaniu vznesie námietku, správca osobné údaje v tomto rozsahu u? ?alej nespracováva.

Bli??ie informácie o tomto práve obsahuje zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych údajov a o zmene a doplnení niektorych zákonov publikovany v Zbierke zákonov SR.

Povinnos? poskytnú? osobné údaje

Osobné údaje subjekt údajov poskytuje úplne dobrovo?ne. Nemá ?iadnu povinnos? ich poskytnú?. V prípade, ?e osobné údaje neposkytne, nehrozí mu ?iadna sankcia. Av?ak ak subjekt údajov svoje osobné údaje správcovi neposkytne v prípade, ke? je to potrebné pre plnenie zmluvy, nebude mo?né uzavrie? medzi dotknutou osobou a prevádzkovate?om zmluvu ani ju riadne plni?. Je v?ak ?isto a len na rozhodnutí dotknutej osoby, ?i do zmluvného vz?ahu so správcom chce vstúpi?, alebo nie.

Zabezpe?enie osobnych údajov

V?etky osobné údaje sú zabezpe?ené ?tandardnymi postupmi a technológiami. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané v elektronickej forme, sú ukladané v rámci interného systému a sú prístupné iba oprávnenym pou?ívate?om pracujúcim s tymito osobnymi údajmi prostredníctvom zariadení zabezpe?enych prihlasovacím menom a heslom. Správca pou?íva profesionálnu antivírusovú ochranu a firewall, ktoré pravidelne aktualizuje. Správca pravidelne kontroluje, ?i systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystaveny útoku, a pou?íva také bezpe?nostné opatrenia, ktoré je mo?né po správcovi rozumne vy?adova?, aby nedo?lo k neoprávnenému prístupu k poskytnutym osobnym údajom, a ktoré s oh?adom na aktuálny stav technológií poskytuje dostato?né zabezpe?enie. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané v písomnej forme, sú ulo?ené v zabezpe?enych priestoroch správcu, do ktorych majú prístup len oprávnené osoby. V?etky prijaté bezpe?nostné opatrenia sú pravidelne aktualizované.

Hoci správca zabezpe?uje osobné údaje pomocou vhodnych technickych a organiza?nych opatrení, nie je mo?né úplne zaru?i? ich bezpe?nos?. Preto nie je ani mo?né 100% zabezpe?i?, ?e k poskytnutym osobnym údajom nem??e tretia osoba získa? prístup, nem??u by? skopírované, zverejnené, pozmenené alebo zni?ené prelomením bezpe?nostnych opatrení správcu. V tejto súvislosti v?ak správca zaru?uje, ?e robí v?etko preto, aby osobné údaje boli v bezpe?í, a pravidelne kontroluje, ?i nedo?lo k poru?eniu ich zabezpe?enie.

Cookies

Správca na svojich webovych stránkach http://www.kookai-web.com/ vyu?íva tzv. Cookies, ktoré sú ukladané na zariadeniach dotknutych os?b. Cookies sú malé súbory, ktoré zais?ujú lep?iu funk?nos? webovych stránok, prisp?sobujú obsah webovych stránok potrebám dotknutych os?b, pomáhajú zobrazova? relevantnej?ie reklamy a slú?i na zapam?tanie si zvoleného nastavenia.

Prostredníctvom webovych stránok sú na zariadeniach dotknutych os?b ukladané cookies prevádzkovate?ov reklamnych systémov, ktoré sú na stránkach správcu prevádzkované. V rámci remarketingu vyu?íva správca systémy Google Ads, Facebook Ads, Sklik, AdForm, AppNexus a Etarget. Pre analyzu náv?těvnosi správcov pou?íva slu?bu Google Analytics. Ak subjekt údajov nechce poskytova? dáta o pou?ívaní webe slu?be Google Analytics, m??e pou?i? plugin poskytovany spolo?nos?ou Google. Po nain?talovaní do prehliada?a a aktiváciu nebudú ?alej dáta odosielané. Viac informácií o spracovaní a vyu?ití dát mo?no nájs? v zmluvnych podmienkach spolo?nosti Google.

?tandardné webové prehliada?e (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome a pod.) Podporujú správu cookies. V rámci nastavení prehliada?ov m??e subjekt údajov jednotlivé cookies ru?ne maza?, blokova? ?i úplne zakáza? ich pou?itie, mo?no ich tie? blokova? alebo povoli? len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnej?ie informácie m??e subjekt údajov pou?i? nápovedu svojho prehliada?a.

Správca na svojich webovych stránkach pou?íva tzv. Do?asné cookies a trvalé cookies. Do?asné cookies sú ulo?ené v zariadení len do ukon?enia programu internetového prehliada?a. Do?asné cookies umo?ňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorych údajov. Trvalé cookies pomáhajú identifikova? zariadenia dotknutych os?b v prípade opakovanej náv?tevy webovych stránok a umo?ňujú prisp?sobova? webové stránky záujmom dotknutych os?b.

V nasledujúcej tabu?ke nájdete, aké druhy súborov cookies správca pou?íva:

Vydávate?/ Názov cookie Typ Trvanlivos? Popis
PHPSESSID Zlep?enie funk?nosti stránky Do?asná Slú?i na zabezpe?enie lep?ej funk?nosti stránky (zapam?tanie si zvoleného nastavenia a pod.)
leady_session_id Zlep?enie funk?nosti stránky Do?asná Slú?i na zabezpe?enie lep?ej funk?nosti stránky (zapam?tanie si zvoleného nastavenia a pod.)
Polylang / pll_language Zlep?enie funk?nosti stránky Trvalá (1 rok) Slú?i na zapam?tanie si zvolenej jazykové verzie stránky
Facebook / _fbp Marketingová Trvalá (4 měsíce) Slú?i na ú?ely marketingu a prepojenie so sociálnou sie?ou Facebook
Google /
_ga,_gid, _gat, _gcl
Analytická, marketingová Trvalá (max. 2 roky) Slú?i pre ú?ely marketingu a analyzu náv?tevnosti

电影天堂网-官方网站