Slu?by, se kterymi?budete i vy efektivní

Pou?tíme se jen do toho, co opravdu umíme. A proto?e toho umíme hodně,?jsme schopni postavit a realizovat kompletní kampaně, jak vykonnostní, tak kreativní. Kombinované samoz?ejmě také.

Export

 

Díky na?im znalostem a zku?enostem doká?eme etablovat ?eské firmy na zahrani?ní trhy, a? u? je to Kanada, USA, ?panělsko nebo Japonsko.

 

> Více

Strategie

 

V online světě do sebe v?e musí zapadat. Pomáháme proto na?im klient?m s kompletním nastavením jejich online strategie.

 

> Více

Videa

 

V sou?asné době, kdy u?ivatelé obecně málo ?tou, je video stě?ejní. Nato?íme a sest?íháme shoty, je? va?i cílovku dostanou do kolen.

 

> Více

Analyzy

 

?as od ?asu je t?eba d?kladně se podívat do útrob va?eho onlinu, abychom zjistili, co funguje skvěle a kde je naopak t?eba p?idat.

 

> Více

?kolení

 

Některé spole?nosti si chtějí vykon a obsah tvo?it sami, ale neví jak. Od toho po?ádáme ?kolení, na nich? vám p?edáme na?e know how.

 

> Více

Shoptet

 

Máte eshop na Shoptete? Máme s marketingem na této platformě vyborné zku?enosti a rádi vám poradíme, jak va?i ?ablonu vylep?it a jak na Shoptete dělat ú?inny marketing. Nikoho lep?ího nenajdete.

 

> Kontaktujte nás

Strategie

 

Strategie See – Think – Do – Care pomáhá na?im klient?m uchopit marketing komplexněji. Tato strategie ?e?í cely nákupní nebo poptávkovy proces zákazníka.

 

> Chci navrhnout strategii

Brand

Brand

Export

PPC

 

Měsí?ně trávíme na PPC kampaních více ne? 900 hodin. Klient?m spravujeme kredit za 4 500 000 K? v ?R a 120 000 EUR na Slovensku. U 143 klient? máme pr?měrny konverzní poměr 4,92 % a měsí?ně realizujeme více ne? 790 000 klik?, které v pr?měru p?iná?í 41 000 konverzí. A abychom pracovali efektivně, pou?íváme aktuálně 16 script?.

 

> Chci audit kampaní zdarma

SEO

 

Moderní SEO ?e?í nejen zviditelnění web? ve vyhledáva?ích a navy?ení náv?těvnosti, ale i zlep?ení konverzního potenciálu. SEO (z anglického Search Engine Optimization) p?edstavuje soubor technik a postup?, jak zajistit jednoduché nalezení webu v p?irozeném vyhledávaní a p?ivést tak relevantní organickou náv?těvnost.

 

> Více info

Podívejte se na na?e reference
a case study

Sociální sítě

 

Sociální sítě umo?ňují prezentaci firem p?ímo v online prost?edí. Cílem kampaní na sociálních sítích m??e byt podpora brandu a PR nebo p?i správném nastavení a práci s reklamními systémy je mo?ny i p?ímy prodej. Sociální sítě se tak nestávají jen komunika?ním a propaga?ním prvkem, ale i jedním z prodejních kanál?.

 

> Více o marketingu na sociálních sítích

Zbo?ové srovnáva?e

 

Zbo?ové srovnáva?e jsou weby, na nich? u?ivatelé porovnávají ceny zbo?í a kvalitu poskytovanych slu?eb jednotlivych e-shop?. A pokud se s nimi pracuje správně, jsou mimo?ádně efektivním prodejním kanálem, jeliko? doká?í na vá? web p?ivést relevantní zájemce o va?e slu?by ?i zbo?í. Poj?te vliv srovnáva?? zúro?it s námi!

Ozvěte se nám a my vám
poradíme správnou strategii

Videomarketing

 

Videomarketing p?edstavuje ?iroké spektrum videoformát?, p?izp?sobenych pot?ebám a cíl?m klienta. Videa jsou zásadní pro vytvo?ení populární a silné image firmy a jakoukoliv marketingovou komunikaci postavenou na p?ita?livosti, variabilitě, unikátnosti a dynamickém formátu videomateriálu. Cílem videomarketingu je upoutat, informovat a bavit. V sou?asnosti, kdy u?ivatelé obsah raději p?ijímají skrze obraz ne? ?ádky, je práce s videem efektivněj?í, ne? je tomu u klasickych textovych formát?.

 

> Viz na?e reference

Analyzy

 

V na?em portfoliu se m??ete setkat s analyzami u?ivatelské p?ívětivosti (UX design), SEO analyzami a analyzami v ?irokém spektru vylep?ování va?eho webu. Sou?ástí těchto analyz je mimo jiné i získání relevantních údaj? o va?í konkurenci, doporu?ení ohledně zacílení a rozsáhlá data z trhu. Heslo kdo nemě?í, ten ne?ídí je klí?em k úspěchu v internetovém podnikání. Bez hloubkovych analyz, které jsou základním a startovacím bodem efektivní propagace va?ich projekt?, není mo?né se posunout dál.

?kolení

 

Neustálé vzdělávání je pro orientaci v online marketingu klí?ové, jeliko? trendy se neustále mění, vznikají nové nástroje a stávající se aktualizují a trh se ?ím dál více p?izp?sobuje pot?ebám zákazník?. Informací a novinek je tak velké mno?ství.

My v?echny tyto atributy sledujeme a získané informace v?em zájemc?m prost?ednictvím na?ich ?kolení p?edáváme. Pro?kolíme vás ve v?ech oblastech internetového marketingu, díky ?emu? získáte praktické informace a zku?enosti a dozvíte se o novinkách a trendech tykajících se zvoleného tématu.

电影天堂网-官方网站