Vyu?ijte sílu sociálních sítí a p?irozeně oslovte u?ivatele v online prost?edí, kde tráví ?as.

Klára?Faiglová / Social media specialist
VYKONNOSTNí
KAMPANě
OBSAH NA
SOCIáLNíCH
SíTíCH
SPOLUPRáCE S
INFLUENCERY
NáBOROVé
KAMPANě
OSOBNé
?KOLENí

Co vám sociální sítě p?inesou?

Brand awareness na sociálních sítích
Brand
awareness
Náv?těvnost ze sociálních sítí
Relevantní
náv?těvníky
Tr?by díky sociálním sítím
Tr?by
Komunita na sociálních sítích
Komunitu

Jaká sociální media vyu?íváme?

1. Facebook
2. Instagram
3. LinkedIn
4. Pinterest
5. Twitter
6. TikTok

Pro? s námi?

Více ne? 100 aktivních ú?t?
Ro?ně investujeme p?es 50 mil. v kreditech
Individuální a otev?eny p?ístup
Implementování komplexní marketingové stratégie
Multichannel p?esah díky spolupráci mezi tymy
Tym specialist? v ?echách i na Slovensku

P?esvěd?te se, jestli vyu?íváte
sociální sítě na maximum.

Na?e vysledky

Navy?ení tr?eb meziro?ně podle GA

%

Finan?ní úspora p?i náboru zaměstnanc?

%

Zvy?ení dosahu

%

Nár?st konverzí

%

Nár?st míry zaujetí

%

Reference od zákazník?

 • 13- Sklofix

  Sklenárstvo SKLOFIX“ V?aka Effectixu som rozbehol sociálne siete a za?al som dostáva? nové dopyty cez Facebook.”

  Luká? Volics/ majite? sklenárstva Sklofix
 • 12- ARDON SAFETY

  Ardon Safety“ Na Effectix jsme se obrátili kv?li správě obsahu na?ich sociálních sítí. Tym Effectixu nás prakticky ihned p?ekvapil kreativitou, neot?elymi nápady a skvělou realizací. Navíc bych vyzvedla samostatnost a spolehlivost celého tymu. Je to skvěly pocit, kdy? se o své sociální sítě nemusíte starat, a je?tě se u firemních p?íspěvk? z dílny Effectixu skvěle bavíte. Spolupráci s touto agenturou jednozna?ně doporu?uji!

  Jakub Vesely/ ARDON SAFETY s.r.o.
 • 11- Milenium

  Milenium“ Agentúre Effectix v?a?ím za úspe?né rozbehnutie efektívnych kampaní na sociálnych sie?ach ako aj vyborné rady ako tu tvori? obsah, ?o mi pomohlo získal novych zakazníkov.

  Peter ?ípo?/ majite? seda?ky MILENIUM
 • 10-Kotva

  “ Spole?nost Effectix se nám stará o obsah na facebookovém profilu a o kampaně. Za tu dobu, co mají pod sebou p?edev?ím facebookovou stránku, se ohromně zvedla kvalita na?eho FB profilu a jsme velmi spokojeni s?pozitivní reakcí na na?e p?íspěvky a také s nár?stem fanou?k?.
  Na tymu, ktery se o nás stará, oceňuji hlavně proaktivitu, a to, ?e se i pro nás, malého klienta sna?í vymyslet v?dy co nejefektivněj?í ?e?ení a vyu?ít na?e investované prost?edky na maximum.
  Poděkování pat?í hlavně Evě Durnové a Klá?e Faiglové, které jsou v?dy p?ipraveny promptně reagovat na na?e nestandardní po?adavky.”

  Petra ?í?ková/ OD Kotva

Vykonnostní kampaně na sociálních sítích

Vykonnostní kampaně

Globálně se reklamy umístěné na sociálních sítích ?adí mezi ?tvrté nejoblíbeněj?í místo pro kontakt se zna?kou, p?i?em? 28 % u?ivatel? udává, ?e reklamy jim pomáhají s vyběrem produkt?.

My Vám vytvo?íme komplexní reklamní strategii, která podpo?í rozvoj va?eho brandu a zasáhne v?echny fáze nákupního chování u?ivatele. Pr?bě?ně analyzujeme vysledky a maximalizujeme jejich vykonnost s ohledem na probíhající období. Na?im klient?m zabezpe?ujeme kampaně v ?echách, na Slovensku i v zahrani?í.

Obsah na sociálních sítích

Díky obsahu na sociálních sítích m??ete dlouhodobě zvy?ovat hodnotu va?i zna?ky. Sociální média u? nejsou jenom komunika?ním kanálem, ale dávají nám p?íle?itost vytvo?it si spojení s va?ím publikem.

Námi vytvo?eny obsah zaujme va?e zákazníky a zvy?í povědomí o va?í zna?ce. V na?em tymu jsou zastoupeni content specialisté, grafici, copywrite?i i externí influence?i. Pro správu obsahu vyu?íváme moderní nástroje, které nám umo?ní cely proces automatizovat a podrobně analyzovat.

Tvorba obsahu na Facebooku

Napi?te si o lep?í sociální sítě!

souhlas GDPR

4 + 7 =

电影天堂网-官方网站