P?ípadová

studie

Jak jsme dostali

VANS CENTRE

do online světa 

#1

Jedni?ka na trhu s

u?itkovými vozy

AC dodávky, dnes ji? VansCentre jsou, s více ně? dvanácti lety zkušeností, absolutním lídrem trhu se zánovními u?itkovými vozy. Mají na kontě p?es 15 000 voz? a nyní p?ináší do prost?edí klasických bazar? zcela nový koncept obchodu s naprosto odlišnými standarty bě?nými spíše pro vyspělé evropské trhy. S tím souvisí odlišný p?ístup k marketingu a jeho orientace na online, ten toti? za?íná hrát i v tomto odvětví zásadní roli.  

#2

"Pot?ebovali jsme dostat zákazníky na naši prodejnu"

Kdy? jsme s VansCentre p?ed více ne? t?emi lety spojili síly, jejich online komunikace nefungovala. Kombinace katalog? a inzerentních server? nedokázala zasáhnout dostate?ný po?et potenciálních zákazník? a reálně je dostat na prodejnu. 

?

P?išli jsme proto s odlišným pohledem na automotive segment a za?ali budovat silnou tvá? prodejce nejen v rámci PPC, ale pomocí kompletní změny komunikace v online prost?edí. 

#3

Rebranding pot?eboval komplexní marketingové ?ešení

Proto?e klient vy?erpal potenciál ?eské firmy s ?eskou klientelou, rozhodl se změnit zna?ku AC dodávky na VansCentre - evropský prodejce s evropskými standardy prodeje.

Sestavili jsme kompletní analýzu trhu v?etně analýzy cesty zákazníka a nastavili mnohakanálovou kampaň na základě STDC. 
 

Díky sestavení rozpo?t? na offline i online kampaně a rozbor návratnosti z jednotlivých médií jsme se rozhodli pro realizaci ?istě online strategie se zamě?ením na výkon a brand. 

#4

650 likes, p?es 500 Followers a vlastní video obsah. To vše jsme stihli za 3 měsíce

Dob?e víme, ?e auta jsou pro ?ást lidí nejen dopravním prost?edkem, ale i zábavou. Stejně tomu je i u těch u?itkových. Chtěli jsme proto, aby si u?ivatelé vytvá?eli s Vanscentre vztah a to p?edevším prost?ednictvím vizuálního obsahu.

 

V rámci sociálních sítí jsme za?ínali doslova od nuly. P?esto jsme dokázali za 3 měsíce vytvo?it vlastní okruh u?ivatel?, které z online prost?edí dostáváme a? do VansCentre.

 

Pokles ceny za konverzi o 56%

112 K?

88,12 K?

44,60 K?

29,20 K?

22,18 K?

Únor

B?ezen

Duben

Květen

?erven

#5

Potvrdilo se nám, ?e Facebook je pro oblast automotive opravdu dobrý marketingový nástroj. Od spuštění kampaní jsme dokázali sní?it cenu za konverzi o 56 %.  

222,34%

3,35%

233%

#6

Dokázali jsme na web dostat o 223 % více návštěvník?

V konkurenci, která se v oblasti automotive na internetu nachází není jednoduché dostat u?ivatele právě tam, kam jsme pot?ebovali my - na web VansCentre.

 

Meziro?ně se nám povedlo zvýšit návštěvnost webu o 222,94 %, p?i?em? kredit se zvýšil pouze o 157,25 %. To znamená, ?e výslednou cenu za návštěvou jsme dokázali výrazně sní?it.

?

Nár?st zaznamenal i po?et konverzí, který se meziro?ně zvýšil o 233%, konverzní poměr tedy ve výsledku vrostl o 3,35 %.


 

#7

Expanze slu?eb Vanscentre do 

Španělska a Francie

VansCentre poci?ovalo, ?e ?eský trh je pro něj p?iliš malý. Rozhodli jsme se tedy nastratovat exportní kampaně do, v oblasti automotive, velmi rozvinutých trh? - Francie a Španělsko. 

Na zahrani?ních kampaních jsme otestovali, ?e klientela má zájem o tyto slu?by. VansCentre se díky exportním kampaním za?alo intenzivně věnovat právě zahrani?ním klient?m a plně se tak otevírají dalším evropským trh?m.


 

Chcete abychom nastartovali i váš

online marketing?

Nejsme klasická marketingová agentura, marketing nás doopravdy baví.

A baví nás hledat takové cesty, které posunou váš business ke hvězdám.

Zavolejte nám:

Napište nám:

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
电影天堂网-官方网站